Investeringen

Inleiding

De gemeente Deventer werkt door aan een aantrekkelijke stad en een mooi buitengebied. Voorbeelden zijn de vernieuwing van het stationsgebied en de verbetering van de bereikbaarheid van de stad door verbreding van de Hanzeweg. Ook in 2017 blijven we de transformatie in het sociaal domein vorm geven met onze maatschappelijke partners (burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven).

Wij staan voortdurend voor de uitdaging om met beperkte middelen taken en investeringen uit te voeren. Omdat wij daarbij selectief moeten zijn, kiezen wij tussen ‘onvermijdelijk’ en ‘minder noodzakelijk’. Het behoud van de kracht en kwaliteit van onze gemeente staat daarbij centraal. Wij ontwikkelen ons op gebieden als energie, waterbeheer, ICT, bereikbaarheid en onderwijs. Samen met onze partners investeren wij in het leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu van de gemeente. We versterken daarbij de verbindingen tussen het sociale en het ruimtelijke werkterrein van de gemeente

Een ruimtelijk, economisch en sociaal gezond Deventer vraagt om blijvende investeringen die zorgen voor nieuwe dynamiek en werk in de stad. Investeringen waar inwoners, bedrijven en toeristen lange tijd de vruchten van plukken. Daarom blijft het college in de begroting ruimte maken voor investeringen.

Voor het realiseren van betreffende voorzieningen en een duurzaam voortbestaan daarvan, investeert de gemeente jaarlijks grote bedragen. Met het oog op de schaarste aan middelen op de korte, middellange en lange planningshorizon worden keuzes gemaakt. Keuzes die vanwege een veelheid aan soms conflicterende politieke en maatschappelijke belangen en een complex aan regelgevingen niet eenvoudig zijn. Om te komen tot een gestructureerde wijze voor het maken van keuzes zijn ‘Spelregels gemeentelijke investeringsplanning’ vastgesteld. In deze paragraaf zijn zowel de beleidsuitgangspunten als de investeringen zelf opgenomen. Daarnaast biedt deze paragraaf inzicht in een meerjarige investeringsplanning.

Beleidsuitgangspunten

Het beleid voor investeringen binnen de gemeente Deventer is gericht op evenwicht tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld. Ieder investeringsinitiatief wordt consequent beoordeeld op deze vier elementen.

Conform de nota ‘Spelregels gemeentelijke investeringsplanning’ (2006) wordt jaarlijks in de voorjaarsnota en de begroting een meerjarige investeringsplanning opgesteld. Met dit instrument wordt voor ieder investeringsinitiatief bepaald of er evenwicht is tussen ontwikkeling, beleid, programma en geld en wordt er een rangorde (prioritering) vastgesteld (zie hoofdstuk Investeringsplanning).

Uit het oogpunt van schaarste aan middelen zijn voor het element geld financiële spelregels vastgesteld. In deze spelregels worden twee investeringsstromingen onderscheiden;

Deze twee investeringsstromen vormen tezamen het totale investeringspotentieel van de gemeente Deventer.

Autonome investeringen

Autonome investeringen komen voort uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding van bestaand beleid. Deze behoefte aan een nieuw/verbeterd product of nieuwe/verbeterde dienstverlening vertaalt zich in uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen autonome investeringen voortkomen vanuit een locatie ontwikkeling (grondexploitatie) of uit het raads- en collegeprogramma. Voor deze investeringen zijn aanvullende middelen nodig (subsidies, nieuw voor oud, vrijval).

Going concern investeringen

De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit de behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is het van belang dat een vervanging- of een overige investering wordt gepleegd. Going concern investeringen worden getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening. Uitgangspunt is dat deze worden gedekt vanuit de lopende begroting.

Welke investeringen worden in 2017 gerealiseerd?

Op basis van de Voorjaarsnota 2016 en de geprioriteerde investeringsplanning worden hieronder twee tabellen gepresenteerd met de verschillende investeringsprojecten. De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn meegenomen in exploitatielasten voor de jaren 2017-2019.

Alles uitklappen
Autonome investeringen

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Product

Bruto investering

Begroting 2017

Dekking

ICT

11

99

1.470

1.470

Reserve DOWR-I

Totaal

1.470

1.470

Toelichting

ICT

De investeringen (economisch nut) betreffen onderdelen van het door de raad in december 2013 vastgestelde investeringsprogramma samenwerking op bedrijfsvoeringonderdeel ICT Deventer Raalte Olst Wijhe. Deze middelen zijn bedoeld voor onder andere het nieuwe weken en harmonisatie van applicaties. Het investeringsprogramma is bij de najaarsrapportage 2015 geactualiseerd.

Grondexploitatie

De investeringen grondexploitatie zijn in deze paragraaf niet opgenomen. Dit betreffen namelijk investeringen in tijdelijke voorraden die weer worden verkocht (handelsvoorraden). Deze voorraden leiden enkel voor een beperkte periode tot rentelasten in de exploitatie maar niet tot structurele kapitaallasten. Voor deze bijlage zijn ze daarom niet van belang.


Going concern investeringen

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

Product

Bruto investering

Begroting 2017

Dekking

Gemeentelijk rioleringsplan

3

32

1.140

1.140

Tarieven

Totaal

1.140

1.140

Toelichting

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

Op diverse plekken in de gemeente worden in 2017 rioleringen vervangen conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (in 2014 door de Raad vastgesteld). Om het waterafvoer te verbeteren worden klimaatadaptatie maatregelen uitgevoerd en RWA-DWA gemalen aangepast. Daarnaast wordt de afwatering tunnel Veenweg verbeterd. Voor deze investeringen in economisch nut is een bedrag van ca. €1,14 miljoen geprognosticeerd (jaarschijf 2017).


Investeringsplanning meerjarig

Hieronder is een compleet beeld van het meerjarig geprognosticeerd investeringsprogramma opgenomen. In dit overzicht is onderscheid gemaakt in de autonome en going concern investeringen. Voor een aantal investeringsprojecten zal te zijner tijd een afzonderlijk inhoudelijk voorstel worden voorgelegd aan de raad.

(bedragen x €1.000)

Projectomschrijving

Programma

2017

2018

2019

2020

Autonome investeringen

11

1.470

2.337

1.800

-

ICT

Going concern investeringen

3

1.140

665

605

-

Gemeentelijk rioleringsplan

Totaal

2.610

3.002

2.405

-

Voor ICT wordt gewerkt aan actualisatie van de I-visie waarin het meerjarenkader op inhoud verder wordt uitgewerkt. Eventuele consequenties worden meegenomen in de periode na 2019. De I-visie staat op de voorportaallijst van de investeringen. In het door de Raad in 2014 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan zijn investeringen tot en 2019 meegenomen.