Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Omschrijving

Ambitie Sociaal Domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk.

Onze doelstellingen:

 1. Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 2. Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Gemeente Deventer vindt dat iedere inwoner de mogelijkheid moet hebben om mee te doen in de samenleving. Het gaat om zelfredzaamheid, meedoen en zich maatschappelijk inzetten. Ook inwoners die beroep doen op een uitkering moeten kunnen meedoen. Voor wie dat kan, is de uitkeringsperiode primair een overbrugging naar economische zelfredzaamheid. We vinden dat inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van werk. In de periode dat dit nog niet is gelukt, passen we wederkerigheid toe: inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd niet alleen economisch (werk), maar ook maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in zichzelf. Deventer gaat uit van ieders zelfredzaamheid en eigen kracht.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

De gemeente Deventer ontvangt vanuit het ministerie van SZW een gebundelde uitkering (BUIG) om daarmee de uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren. Eventuele overschotten of tekorten op de uitvoering van de wet BUIG zijn voor eigen rekening. Indien sprake is van een aanzienlijk tekort kan een beroep worden gedaan op het vangnet. Met ingang van 2017 wordt de huidige tijdelijke vangnetregeling omgezet in een definitieve regeling.

Actuele beleidscontext

Het beleidskader Iedereen Actief! 2015, het kader voor de uitvoering van de Participatiewet, is gebaseerd op 5 pijlers:

 1. Werk Voorop!
 2. Iedereen Actief!
 3. Differentiatie in Doelgroepen
 4. Actief Handhaven
 5. Regionale samenwerking

De pijlers en beleidskeuzes zijn ook van toepassing in 2017. Werk staat in Deventer voorop. En als werk (nog) niet mogelijk is, wil de gemeente mensen zo veel mogelijk in staat stellen om ervaring op te doen in een werkomgeving. Het doel is om zo veel mogelijk mensen een plek op de arbeidsmarkt te geven. Dit vergroot de zelfredzaamheid van mensen. Voor inwoners voor wie regulier werk (nog) niet mogelijk is, wordt gekeken op welke manier zij wel actief kunnen zijn. Mensen moeten maximaal mee kunnen doen in de samenleving en daarmee tot zelfontplooiing kunnen komen. Hierdoor ontwikkelen ze hun competenties en doen ze arbeidsritme op. Deventer Werktalent voert de Participatiewet in Deventer uit. Dit doet zij in samenwerking met de regio binnen het Regionaal Werkbedrijf.

Het aantal bijstandsgerechtigden is landelijk toegenomen. Hiervoor worden drie oorzaken genoemd:

 1. Toename Statushouders;
 2. Aangescherpte eisen voor Wajong-uitkeringen;
 3. De verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Deze oorzaken zijn ook in Deventer van toepassing. Echter in Deventer is de bestandsgroei hoger dan landelijk (6,5% tegenover 2,5% in de eerste helft van 2016). Dit werkt door in 2017. Overigens blijkt uit cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl dat het merendeel van de steden in Overijssel te maken heeft met relatief hogere aantallen bijstandsgerechtigden dan het landelijk gemiddelde.

Op basis van de landelijke prognoses van het CBS is de verwachting dat het aantal bijstandsgerechtigden blijft toenemen. Voor 2017 wordt een stijging verwacht van 2,5%. In de jaren daarna vlakt de groei enigszins af tot een gemiddelde groei van circa 1,2% (bron: meicirculaire 2016). Dit beeld kan worden bijgesteld op basis van de Macro Economische Verkenning die het CPB presenteert in september.

Voor 2017 is het doel om aan te sluiten bij de landelijke prognoses. Dat willen we realiseren door de inzet van het uitstroomoffensief:

 • Doorontwikkeling van Sallcon (inclusief DWT) tot krachtige speler op de arbeidsmarkt;
 • Intensievere samenwerking tussen UWV en DWT. Mensen die net hun baan kwijt zijn, worden door een gezamenlijke aanpak van UWV en DWT zo goed mogelijk begeleid naar werk;
 • Voorkómen dat mensen lang in de bijstand blijven. Mensen die nog maar kort in de bijstand zitten of mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen we zo snel mogelijk weer naar werk;
 • Uitgangspunt is dat geen jongere onder de 27 jaar met een concreet arbeidsmarktperspectief een uitkering ontvangt. Jongeren die dat nodig hebben, begeleiden we naar een passende school of opleiding.

Naast de genoemde maatregelen van het uitstroomoffensief wordt in het weerstandsvermogen rekening gehouden met het risico dat het aantal bijstandsgerechtigden in Deventer sterker toeneemt dan de landelijke prognose.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet is conform de landelijke ontwikkelingen (op basis van de macro economische verkenning).

 • • Het gemiddeld aantal uitkeringen over 2017  wordt begroot op 3.100. Dit komt tot stand door instroom van circa 1.000 nieuwe Participatiewet-cliënten en  uitstroom van circa 1.080 Participatiewet-cliënten;

  • Van de 10.000 inwoners in Deventer ontvangen 466 inwoners een bijstandsuitkering;

  • Minimaal 67% van de beroepsbevolking is werkzaam;

  • Het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar stijgt van 703 naar 705;

  • Het uitvoeren  van een integraal arbeidsmarktbeleid om de vraag tussen vraag en aanbod te optimaliseren;

  • Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) is 0,62%.

   

  €36,6 miljoen BUIG

 • De totale schadelastbeperking bedraagt €5,3 miljoen (=€3,8 miljoen opdracht Deventer Werktalent en €1,5 miljoen voorlopige taakstelling voorjaarsnota).

 • • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, uit te voeren door Deventer Werktalent;

  • Minimaal 550  uitkeringsgerechtigden worden bemiddeld naar werk. Dit leidt tot een totale schadelastbeperking van minimaal €3,7 miljoen;

  • Minimaal 15 uitkeringsgerechtigden worden geplaatst in beschut werk conform opgave Participatiewet;

  • Minimaal 150 uitkeringsgerechtigden worden geplaatst met behulp van loonkostensubsidie;

  • Het uitstroomoffensief leidt  tot een besparing van €1,5 miljoen.

   

  €3,8 miljoen (lagere uitkeringslast)

  €1,5 miljoen (lagere uitkeringslast)

   

 • Minimaal 50% van alle uitkeringsgerechtigden  is  in ieder geval naar vermogen maatschappelijk nuttig actief

 • • Deventer Werktalent zorgt voor de doorgeleiding van alle uitkeringsgerechtigden met arbeidsverplichtingen naar de beschikbare plekken in de stad die door organisaties beschikbaar worden gesteld.

  • Inzet van de plekken binnen de verbinding Dagbesteding/Beschut Werk pilots

   

  €3,8 miljoen (onderdeel van totaal contract DWT)

 • Deventer Werktalent haalt het maximale uit onze uitkeringsgerechtigden richting werk en participatie. In 2017 is er sprake van een gemiddelde stijging van 0.2 punt op de participatieladder.

 • • In beeld brengen en houden van de mogelijkheden van alle uitkeringsgerechtigden.

  • Per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar ( beroepsbevolking) maken 281 inwoners gebruik van een re-integratievoorziening

   

  €3,8 miljoen (onderdeel van totaal contract DWT)

 • De preventiequote is 42%.

 • • Alle klanten krijgen een zoekperiode van 4 weken opgelegd bij een melding voor een uitkering

  • Deventer Werktalent draagt zorg dat alle voorhanden zijnde vacatures beschikbaar zijn voor de nieuwe instroom en (zittend bestand)

  • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een passende studie begeleid.

  • De inzet eigen kracht is onderdeel van het plan van aanpak Participatiewet

  • Bij alle aanvragen  waarbij een fraudesignaal aanwezig is wordt een huisbezoek uitgevoerd.

  • Alleen inwoners van de gemeente Deventer die recht hebben op een uitkering vanuit de Wet werk en bijstand, krijgen deze door een goede uitvoering van de poortwachtersfunctie

   

  Totaal apparaats-lasten €2.4 miljoen (niet gespecificeerd naar onderdeel)

 • We realiseren in 2017  inkomsten van minimaal €750.000 door de inzet van terugvordering en verhaal.

 • In 2017 wordt Terugvordering op Maat toegepast.

  Totaal apparaatslasten €2,4 miljoen (niet gespecificeerd naar onderdeel)

 • Het, via de GR Sallcon, bieden van een gesubsidieerd dienstverband aan 802 SE met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.72% is werkzaam bij reguliere werkgevers via Begeleid werk, detacheringen of groepsdetacheringen.

 • Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor verhogen van de loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op de reguliere markt te realiseren.

  €18,1 miljoen

 • Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.2.

 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

   

 • De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet is conform de landelijke ontwikkelingen (op basis van de macro economische verkenning).

 • De totale schadelastbeperking bedraagt €5,3 miljoen (=€3,8 miljoen opdracht Deventer Werktalent en €1,5 miljoen voorlopige taakstelling voorjaarsnota).

 • Minimaal 50% van alle uitkeringsgerechtigden  is  in ieder geval naar vermogen maatschappelijk nuttig actief

 • Deventer Werktalent haalt het maximale uit onze uitkeringsgerechtigden richting werk en participatie. In 2017 is er sprake van een gemiddelde stijging van 0.2 punt op de participatieladder.

 • De preventiequote is 42%.

 • We realiseren in 2017  inkomsten van minimaal €750.000 door de inzet van terugvordering en verhaal.

 • Het, via de GR Sallcon, bieden van een gesubsidieerd dienstverband aan 802 SE met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.72% is werkzaam bij reguliere werkgevers via Begeleid werk, detacheringen of groepsdetacheringen.

 • Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.2.

 • • Het gemiddeld aantal uitkeringen over 2017  wordt begroot op 3.100. Dit komt tot stand door instroom van circa 1.000 nieuwe Participatiewet-cliënten en  uitstroom van circa 1.080 Participatiewet-cliënten;

  • Van de 10.000 inwoners in Deventer ontvangen 466 inwoners een bijstandsuitkering;

  • Minimaal 67% van de beroepsbevolking is werkzaam;

  • Het aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar stijgt van 703 naar 705;

  • Het uitvoeren  van een integraal arbeidsmarktbeleid om de vraag tussen vraag en aanbod te optimaliseren;

  • Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) is 0,62%.

   

  €36,6 miljoen BUIG

 • • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, uit te voeren door Deventer Werktalent;

  • Minimaal 550  uitkeringsgerechtigden worden bemiddeld naar werk. Dit leidt tot een totale schadelastbeperking van minimaal €3,7 miljoen;

  • Minimaal 15 uitkeringsgerechtigden worden geplaatst in beschut werk conform opgave Participatiewet;

  • Minimaal 150 uitkeringsgerechtigden worden geplaatst met behulp van loonkostensubsidie;

  • Het uitstroomoffensief leidt  tot een besparing van €1,5 miljoen.

   

  €3,8 miljoen (lagere uitkeringslast)

  €1,5 miljoen (lagere uitkeringslast)

   

 • • Deventer Werktalent zorgt voor de doorgeleiding van alle uitkeringsgerechtigden met arbeidsverplichtingen naar de beschikbare plekken in de stad die door organisaties beschikbaar worden gesteld.

  • Inzet van de plekken binnen de verbinding Dagbesteding/Beschut Werk pilots

   

  €3,8 miljoen (onderdeel van totaal contract DWT)

 • • In beeld brengen en houden van de mogelijkheden van alle uitkeringsgerechtigden.

  • Per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar ( beroepsbevolking) maken 281 inwoners gebruik van een re-integratievoorziening

   

  €3,8 miljoen (onderdeel van totaal contract DWT)

 • • Alle klanten krijgen een zoekperiode van 4 weken opgelegd bij een melding voor een uitkering

  • Deventer Werktalent draagt zorg dat alle voorhanden zijnde vacatures beschikbaar zijn voor de nieuwe instroom en (zittend bestand)

  • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een passende studie begeleid.

  • De inzet eigen kracht is onderdeel van het plan van aanpak Participatiewet

  • Bij alle aanvragen  waarbij een fraudesignaal aanwezig is wordt een huisbezoek uitgevoerd.

  • Alleen inwoners van de gemeente Deventer die recht hebben op een uitkering vanuit de Wet werk en bijstand, krijgen deze door een goede uitvoering van de poortwachtersfunctie

   

  Totaal apparaats-lasten €2.4 miljoen (niet gespecificeerd naar onderdeel)

 • In 2017 wordt Terugvordering op Maat toegepast.

  Totaal apparaatslasten €2,4 miljoen (niet gespecificeerd naar onderdeel)

 • Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor verhogen van de loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op de reguliere markt te realiseren.

  €18,1 miljoen

 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

   

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Bron

21

Sociaal domein

Banen

702,70

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

24

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

67

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

26

Sociaal domein

Werkloze jongeren

0,62

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

27

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

466

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

28

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

186,80

Lopende re-integratievoorzieningen

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten67.76464.97564.37864.44163.582
Baten39.06638.64939.47740.31240.312
Saldo-28.699-26.326-24.901-24.129-23.270

Toelichting

 • Het saldo van de primitieve begroting op het programma is €2,3 miljoen positiever dan 2016. Dit komt voornamelijk doordat met het uitstroomoffensief €1,5 miljoen lagere uitkeringslasten zijn begroot op het product Inkomen. Daarnaast zijn de geraamde baten terugvordering en verhaal verhoogd met €250.000. De apparaatslasten op het product Inkomen zijn met €145.000 verlaagd, omdat een deel van de formatie is overgegaan naar het product Publiekszaken onder programma 1.  
 • De WSW subsidie van het rijk is verlaagt met €668.000. Deze subsidie wordt 1 op 1 doorgezet naar Sallcon, waardoor de lasten op het product re-integratie afnemen met  €668.000. Het budget voor nieuwe taken Participatiewet is als gevolg van een toename van de rijksbijdrage verhoogt met €199.000.
 • Meerjarig daalt de WSW subsidie van het Rijk. In 2018 is de subsidie en dus ook de last op het product re-integratie €1,5 miljoen lager dan 2017. Hier staat tegenover dat het budget voor nieuwe taken Participatiewet toeneemt met €312.000 en ook het uitvoeringsbudget met betrekking tot nieuwe taken stijgt met €50.000 in 2018.
 • Ten opzichte van de primitieve begroting zijn in het hoofdstuk financiële uitkomsten een aantal autonome ontwikkelingen benoemd die van invloed zijn op het saldo. De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden is hoger dan eerder geraamd. Om deze toename op te vangen wordt voor €1,4 miljoen een extra beroep gedaan op de algemene middelen.
 • Op basis van de realisatie 2016 blijkt de verhoging van de baten terugvordering en verhaal niet realistisch. Deze baten worden neerwaarts bijgesteld met €250.000. Daarnaast worden de baten met betrekking tot boetes en maatregelen verlaagd met €150.000 als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Genoemde wijzigingen worden verwerkt in de eerste nota van wijzigingen.