Economie kunst en cultuur

Omschrijving

De Deventer Economische Visie 2020 en uitvoeringsstrategie (DEVisie 2020), is het kader voor de gemeentelijke inzet binnen het programma Economie, Kunst en Cultuur. De focus is gericht op het realiseren van de drie kansrijke economische profielen, de economische dragers van onze toekomst: de Boeiende Be-leefstad, de Duurzame Maakstad en de Open Informatiestad. Gerichte acties versterken het imago van Deventer, zorgen voor een beroepsbevolking die aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven en e cultuursector, versterken het innovatief vermogen en het cultureel en creatief ondernemerschap, verduurzamen Deventer en realiseren een omgeving waarin bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en burgers optimaal kunnen gedijen. Het bedrijfsleven, de cultuursector en individuele burgers weten zich verbonden, gekend en gehoord, de gemeente verricht zijn wettelijke taken (waaronder de erfgoedwet) efficiënt (reguleren, handhaven), maar ook empatisch. Bedrijven, (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en burgers organiseren zichzelf in publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) en vitale coalitie en regelen met elkaar goede hulpstructuren voor zelfbeheer en onderlinge advisering, waar nodig geregisseerd, gestimuleerd of gefaciliteerd door de gemeente.

Actuele beleidscontext

De komende jaren is het behouden, vernieuwen en uitbreiden van de economische bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid de dominante opgave voor Deventer. Alleen langs die weg behouden we onze welvaart en ons welzijn op lange termijn. We gaan voor de profielen Boeiende be-leefstad, Duurzame Maakstad en Open Informatiestad. Een attractief cultureel en creatief klimaat, grondstof- en energieneutraliteit, een sterk innovatief vermogen en een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt versterken en ondersteunen deze opgave. De Deventer kernkwaliteit Ondernemerschap benutten we maximaal om vanuit “netwerk is kracht” onze doelstellingen te bereiken.

Binnen de Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt en de Deventer Economische Alliantie  werken wij met het bedrijfsleven publiek-privaat samen aan de volgende opgaven

 • …indeventer! (vh Deventer 2.18);
 • Arbeidsmarkt; de 3 O’s;
 • Open Big Data, Innovatie en E-commerce, kenniscluster;
 • Poort vanDeventer, duurzaam werklandschap, organische gebieds-ontwikkeling;
 • Agenda Stad, City Deals;
 • Smart City, Smart factories (nieuwe Hanze).

Economische en culturele profilering

 • Boeiende Be-leefstad: Gemeentebrede programmering, stadsmarketing en serviceverlening van totaal product Deventer (…indeventer!) en Deventer Verhaal in de leukste winkelstad met een gastvrije horeca en detailhandel en  faciliteiten voor het nieuwe winkelen, bezoeken, werken en leren.
 • Duurzame Maakstad: Met het label Cleantech Regio zoeken we nationaal en internationaal verbinding en koppelen dit  ook aan acquisitie Bedrijvenparkt A1 en goed en duurzaam functionerende bedrijventerreinen.
 • Open informatiestad: De Kennispositie van het bedrijfsleven wordt benut om bedrijven aan te trekken en nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen.

De DEVisie 2020 ambities zijn vertaald in streefwaarden die neerslaan in meetbare en aantoonbare resultaten. We willen groeien waar het kan en krimpen waar het moet. Heroverwegen van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van instellingen maakt daar deel van uit. Of de ambities gehaald worden is in hoge mate afhankelijk van externe factoren en ontwikkelingen buiten de gemeentelijke invloedsfeer. Dit zal blijken uit de jaarlijkse voortgangsrapportage/monitor

Voor zover deze begroting de ruimte biedt spannen wij ons in om de thema’s uit de Strategische Raadsagenda, met betrekking tot de binnenstad en tot duurzaamheid, (mede) inhoud te geven.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De index functiemenging (aantal banen t.o.v.aantal woningen) van Deventer is hoger dan de landelijke index (in 2015: Deventer: 51,5 % tov landelijk: 51,3 %)

 • • Strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2016 uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en mede-overheden om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan en maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020: Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad.

  • De samenhang in de ambities op gebied van economische ontwikkeling en van verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt is in beeld gebracht.

  • De Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt is vernieuwd, de  Deventer Economische Alliantie is operationeel en  de Publiek-Private Aanpak “De Handen Ineen” is gestart.

  • Er is deelgenomen aan werkplaatsen, proeftuinen, praktijkleeronderzoeken, ex-ante evaluaties, monitors en visitaties om van gedeelde ervaringen met innovatieve  cross-mediale werkvormen samen te leren en verder te experimenteren (living labs).

   

  €5.225.000

 • De indicator vestigingen (van bedrijven)  (aantal bedrijven per 1000 inwoners 15 t/m 64 jaar) is gestegen van 97,9 in 2015 naar 100 in 2017.

 • Publiek- publiek en publiek – privaat samen werken in locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese economische innovatienetwerken en strategische partnerschappen uitgevoerd.

   

  €15.000

 • De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening  bedraagt in 2016  6,7 (nieuwe peiling).

 • Intensivering  structuurversterking voor relatiebeheer en accountmanagement bedrijven gerealiseerd.

  €220.000

 • Voortgangsrapportage en monitor strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 inclusief analyse economische. kerngegevens uitgevoerd.

  €25.000

 • Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2017 gehandhaafd op ten minste 1,3  miljoen en  het aantal toeristische overnachtingen stijgt van 133.000 in 2015 naar tenminste 140.000 in 2017.

 • De structuurversterking en functie Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het “totale product” Deventer is uitgewerkt, ingericht en geimplementeerd en het samen werken, organiseren en investeren met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven is operationeel (…indeventer! / vh Deventer 2.18) .

  €100.000

 • Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag  stijgt van €38 in 2015 naar €40 in 2017.

 • Er zijn samenwerkingsafspraken tussen bedrijven, organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen in zgn vitale coalities ter verbetering van het functioneren van horeca en detailhandel.

  €75.000

 • Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste gelijk aan 2016.

 • De Stichting Deventer Verhaal exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en begint bij De Waag .

  €1.079.000

 • Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale betekenis.

 • • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties en  instellingen zijn getoetst en voldoen aan de criteria voor doelmatigheid, doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid (o.a. effectieve verdiencapaciteit functiegericht samenwerken in vitale coalities, good governance).

  • De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van Instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met organisaties en instellingen, dan wel afbouw of beëindiging

  • De bijdrage van de structureel gesubsidieerde organisaties en instellingen aan …indeventer! (vh Deventer 2.18) is concreet en operationeel.

   

 • Positie Deventer op ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor gemeenten) van 34 in 2016  naar 33 in 2017.

 • • De nieuwbouw Openbare bibliotheek is gestart.

  • De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.

   

   

 • De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt  is verbeterd.

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

  €50.000

 • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op …indeventer  te komen tot structuurversterkende maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

  €10.000

 • Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met 1% naar 7.250

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan maatregelen om de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap (o.a. Poort van Deventer) en te komen tot versterking van de logistieke functie in Deventer.

  €25.000

 • De positie van Deventer als stad van kennis- en informatie-intensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is versterkt.

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

  €50.000

 • Het aantal arbeidsplaatsen open  informatiestad  is gestegen met 2 %  naar 9.690.

 • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op …indeventerin vitale coalities te komen tot de verdere ontwikkeling van de binnenstad en devernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

  €10.000

 • Deventer is in de ranking innovatiepotentieel (bureau Louter) gestegen van plaats 49 naar 45.

 • Er is een actieve bijdrage geleverd aan het beschikbaar en bereikbaar maken en delen van (open) data en big data en  het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en medeoverhede om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan  en slimme  maatregelen te treffen (kennisclusters, open innovatie, ec-commerce)).

  €50.000

 • Het Bruto Gemeentelijk Product is gegroeid van 128 in 2013 naar 130 in 2017

  • De index functiemenging (aantal banen t.o.v.aantal woningen) van Deventer is hoger dan de landelijke index (in 2015: Deventer: 51,5 % tov landelijk: 51,3 %)

  • De indicator vestigingen (van bedrijven)  (aantal bedrijven per 1000 inwoners 15 t/m 64 jaar) is gestegen van 97,9 in 2015 naar 100 in 2017.

  • De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening  bedraagt in 2016  6,7 (nieuwe peiling).

  • Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2017 gehandhaafd op ten minste 1,3  miljoen en  het aantal toeristische overnachtingen stijgt van 133.000 in 2015 naar tenminste 140.000 in 2017.

  • Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag  stijgt van €38 in 2015 naar €40 in 2017.

  • Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste gelijk aan 2016.

  • Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale betekenis.

  • Positie Deventer op ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor gemeenten) van 34 in 2016  naar 33 in 2017.

  • De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt  is verbeterd.

  • Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met 1% naar 7.250

  • De positie van Deventer als stad van kennis- en informatie-intensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is versterkt.

  • Het aantal arbeidsplaatsen open  informatiestad  is gestegen met 2 %  naar 9.690.

  • Deventer is in de ranking innovatiepotentieel (bureau Louter) gestegen van plaats 49 naar 45.

  • Het Bruto Gemeentelijk Product is gegroeid van 128 in 2013 naar 130 in 2017

  • • Strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2016 uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en mede-overheden om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan en maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020: Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad.

   • De samenhang in de ambities op gebied van economische ontwikkeling en van verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt is in beeld gebracht.

   • De Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt is vernieuwd, de  Deventer Economische Alliantie is operationeel en  de Publiek-Private Aanpak “De Handen Ineen” is gestart.

   • Er is deelgenomen aan werkplaatsen, proeftuinen, praktijkleeronderzoeken, ex-ante evaluaties, monitors en visitaties om van gedeelde ervaringen met innovatieve  cross-mediale werkvormen samen te leren en verder te experimenteren (living labs).

    

   €5.225.000

  • Publiek- publiek en publiek – privaat samen werken in locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese economische innovatienetwerken en strategische partnerschappen uitgevoerd.

    

   €15.000

  • Intensivering  structuurversterking voor relatiebeheer en accountmanagement bedrijven gerealiseerd.

   €220.000

  • Voortgangsrapportage en monitor strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 inclusief analyse economische. kerngegevens uitgevoerd.

   €25.000

  • De structuurversterking en functie Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het “totale product” Deventer is uitgewerkt, ingericht en geimplementeerd en het samen werken, organiseren en investeren met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven is operationeel (…indeventer! / vh Deventer 2.18) .

   €100.000

  • Er zijn samenwerkingsafspraken tussen bedrijven, organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen in zgn vitale coalities ter verbetering van het functioneren van horeca en detailhandel.

   €75.000

  • De Stichting Deventer Verhaal exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en begint bij De Waag .

   €1.079.000

  • • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties en  instellingen zijn getoetst en voldoen aan de criteria voor doelmatigheid, doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid (o.a. effectieve verdiencapaciteit functiegericht samenwerken in vitale coalities, good governance).

   • De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van Instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met organisaties en instellingen, dan wel afbouw of beëindiging

   • De bijdrage van de structureel gesubsidieerde organisaties en instellingen aan …indeventer! (vh Deventer 2.18) is concreet en operationeel.

    

  • • De nieuwbouw Openbare bibliotheek is gestart.

   • De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.

    

    

  • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

   €50.000

  • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op …indeventer  te komen tot structuurversterkende maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

   €10.000

  • Er is publiek – privaat samengewerkt aan maatregelen om de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap (o.a. Poort van Deventer) en te komen tot versterking van de logistieke functie in Deventer.

   €25.000

  • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

   €50.000

  • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op …indeventerin vitale coalities te komen tot de verdere ontwikkeling van de binnenstad en devernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

   €10.000

  • Er is een actieve bijdrage geleverd aan het beschikbaar en bereikbaar maken en delen van (open) data en big data en  het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en medeoverhede om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan  en slimme  maatregelen te treffen (kennisclusters, open innovatie, ec-commerce)).

   €50.000

  Indicatoren

  Beleidsindicatoren

  Economie kunst en cultuur

  Nummer

  Taakveld

  Naam

  Waarde

  Bron

  14

  Economie

  Functiemenging

  51,50

  %

  LISA

  15

  Economie

  Bruto Gemeentelijk Product

  128

  Verhouding tussen verwacht en gemeten product

  Atlas voor Gemeenten

  16

  Economie

  Vestigingen (van bedrijven)

  97,90

  Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

  LISA

  Financiën

  Exploitatie

  (bedragen × €1.000)

  20162017201820192020
  Lasten19.05216.67316.34816.25216.237
  Baten7.0732.0992.0832.0672.052
  Saldo-11.979-14.574-14.265-14.185-14.184

  Toelichting

  Lasten

  De daling van de lasten houdt verband met de aflopende budgetten voor het ondernemershuis (200), de bijdrage voor Deventer 2.18 (760) en aflopende frictiekosten als gevolg van de ontvlechting van het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek.

  Baten

  De daling van de baten houdt verband met de eenmalige Provinciale bijdrage voor de restauratie Bergkerk (1.2 miljoen) en de geplande verkoop van panden voor de nieuwe Bibliotheek.

  Voorzieningen

  (bedragen × €1.000)

  2017201820192020
  Uitgaven t.l.v. voorzieningen51515151
  Inkomsten t.g.v. voorzieningen142142142142
  Saldo91919191

  Toelichting

  Geen afwijkingen.

  Verbonden Partijen

  NV Bergkwartier
  NV Deventer schouwburg
  NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
  GR Recreatiegemeenschap Salland
  NV Luchthaven Teuge
  GR Historisch Centrum Overijssel