Meedoen

Omschrijving

Ambitie sociaal domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk.

Deventer wil een gemeente zijn met een stevige sociale structuur, die het mogelijk maakt dat iedereen zo goed mogelijk aan de samenleving kan meedoen. Als gemeente vervullen we hierin een faciliterende rol. De uitgangspunten daarbij zijn: de eigen kracht en de ondersteuningsvraag van mensen staan centraal, preventie, wijk-, buurt- en kerngerichtheid en integraliteit.

Onze doelstellingen:

 1. Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 2. Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Actuele beleidscontext

Ook in 2017 blijven we de transformatie in het sociaal domein vorm geven met onze maatschappelijke partners (burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven). Wij hebben als gemeente een belangrijke, maar complexe rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. Het Rijk heeft deze taken bewust bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Vanuit de veronderstelling dat door deze taken dicht bij de mensen waar het om gaat te organiseren dit beter en met minder geld uitgevoerd kan worden. Inwoners van de gemeente zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en welbevinden, de gemeente in haar nieuwe rol kan faciliteren en ondersteunen. De gemeente zal sturen op de realisatie van de maatschappelijke opgave (en niet op de manier waarop deze gerealiseerd gaat worden).

Concreet betekent dit onder andere dat we de sociale teams in de loop van 2017 in een aparte juridische entiteit gaan komen. De samenwerking met de huidige vijf partijen blijft in stand, maar we kiezen nadrukkelijk voor een meer onafhankelijke positionering en duidelijkere rollenscheiding.

Preventie, innovatie en efficiency

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de burgers c.q. ouders/verzorgers zelf: er wordt uitgegaan van de eigen kracht van burgers. Waar deze ontbreekt of waar men er niet uitkomt op basis van eigen kracht kan men uiteraard rekenen op ondersteuning. Bij het professionele veld gaat om het vroegtijdig signaleren van problemen. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden en worden kostenbesparingen op de langere termijn gerealiseerd. Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van burgers organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gedachte. Preventie en laagdrempelige zorg zijn daarbij een randvoorwaarden. Zwaardere zorg en ondersteuning zijn maatwerk en beschikbaar waar nodig wanneer een voorliggende voorziening, algemene/collectieve voorziening niet voldoet.

Omdat preventie in het gehele sociale domein maar ook in andere domeinen (fysieke domein bijvoorbeeld) terugkomt wordt hier in een gemeente brede opgave aan gewerkt.

Doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein als verantwoordings- en sturingsinstrument

De Monitor Sociaal Domein is in ontwikkeling en is als aparte opgave geformuleerd. Met de gemeenteraad is afgesproken dat elk half jaar een monitor wordt aangeboden aan de raad. In de monitor zijn de bestuurlijke en politieke sturingsinformatie opgenomen

In de opgave doorontwikkeling monitor sociaal domein komen o.a. de volgende onderdelen aan de orde:

 • Doorontwikkeling van de sturing op inhoudelijke risico’s in de 3D;
 • Ontwikkelen van een verantwoordings- en sturingsinstrument ten behoeve van college, raad en partners;
 • Met behulp van deze analyses data genereren met trends en ontwikkelingen in het sociale domein op de langere termijn.

Aansluitend op de in de transformatieagenda benoemde deelopgaven (zoals beschreven in de beleidsagenda) komen we in het programma Meedoen tot de volgende doelstellingen en prestaties.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het organiseren van zichtbare lokale toegang door middel van sociale teams.

  Alle Deventenaren die een ondersteuningsvraag hebben, weten de weg naar de toegang te vinden (Sociaal team, gezinscoaches, Deventer Werktalent).

 • Het samenwerkingsverband sociale teams voert (waar nodig individuele) gesprekken, verwerkt dit in een ondersteuningsplan, incl invoering in TOP (naar verwachting 6.000 hulpvragen, waarvan ongeveer 4.800 tot een gesprek leiden).

   

  De sociale teams worden in 2017 ondergebracht in een nieuwe juridische entiteit. De kosten voor de voorbereidingsfase (naar verwachting € 40.000 voor kwartiermaker) worden binnen het programma opgevangen. Voor de mogelijke kosten voor de implementatie komt in 2017 een uitgewerkt voorstel.

   

  In 9 wijken en dorpen aanwezig zijn in de buurt, eropaf gaan, ondersteunen en een vinger aan de pols houden bij de participatie en zelfredzaamheid. Hierbij werken de werkers nauw samen met andere partners zoals WijDeventer.

  €4.486.000

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen. Dit realiseren we door meer sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

 • • Het meten van de inzet van Eigen Kracht als onderdeel van het ondersteuningsgroepsplan wordt door KV in 2017 ontwikkeld.

  • In elke wijk/dorp zijn op jaarbasis 8 nieuwe initiatieven van burgers om de leefbaarheid te verbeteren en de sociale verbanden en onderlinge hulp te versterken.

  • Realiseren van de transformatie middels extra personele inzet (tijdelijk) om preventie, de inzet van eigen kracht, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering van maatwerk een impuls te geven binnen het sociale domein

  • Totale inzet (transformatie) op eigen kracht, preventie, algemene voorziening en efficiënte uitvoering moet vanaf 2019 leiden tot besparing van 550.000 en vanaf 2020 € 1.050.000

   

 • 50% van het totaal aantal inwoners sport. Op basis van monitor voldoet 56% van de Deventenaren ouder dan 18 jaar aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

 • • Verder aanscherpen prestatieafspraken ‘Meedoen Sportbeleid’ en ‘accommodaties en voorzieningen’ met Sportbedrijf Deventer;

  • Zoveel mogelijk mensen in Deventer sporten en bewegen. Minimaal 56% van de Deventenaren ouder dan 18 jaar voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;

  • Het aantal vitale sportverenigingen neemt de komende vier jaar toe;

  • Alle inwoners van de gemeente Deventer kunnen gebruik  maken van sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanbod (inzet breedtesport en in stand houden basisinfrastructuur).

  €5.250.000

 • Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt blijft stabiel op 27%.

 • • Voor het behalen van dit percentage (27%) wordt via verschillende wegen inzet gepleegd. Enerzijds inzet op versterken eigen kracht zoals als prestatie benoemd onder preventie, anderzijds door de reguliere inzet van het sociaal team en WijDeventer, met als concrete aanvullende prestatie:

  • Het sociaal team en WijDeventer dragen zorg voor een samenwerking waarmee in de 9 wijken en dorpen 500 burgers geactiveerd en begeleid worden om actief bezig zijn met hun sociale redzaamheid en vergroten van sociaal netwerk.

  €981.000 (budget Wij Deventer)

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%.

 • • Realiseren één onafhankelijk steunpunt mantelzorg en (zorg)vrijwilligers;

  • Organiseren van respijtzorg.

  €329.000

 • • Toename van het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de mantelzorgpas; van 1200 (mei 2016) naar minimaal 2200 in 2017.

  Onderdeel van het totale vrijwilligers en mantelzorgbudget

 • Statushouders integreren in de Deventer samenleving.

 • • Naar verwachting 325 statushouders worden ondersteund (vanuit werk, onderwijs, meedoen) in hun traject tot inburgering en integratie in de Deventer samenleving.

  Na toekenning  rijksbijdrage in begroting

 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.

 • Meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

  • In behandeling nemen en afwikkelen van 900 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling;

  • Uitvoeren van 70 trajecten voor een wettelijke schuldregeling;

  • Uitvoeren van budgetbeheer voor 900 huishoudens;

  • Op 31 december 2017 uitvoeren van beschermingsbewind voor 350 huishoudens.

   

  Sociale kredietverstrekking: meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van €900.000 aan verantwoorde sociale leningen

   

  Preventie: bereiken van ten minste 300 huishoudens in het kader van het voorkomen of  vroegtijdig signaleren van (nieuwe)  problematische schulden

   

  €1.878.000

 • Participatie mogelijk maken voor 5100 huishoudens met een inkomen tot 110%.

 • Bereiken en ondersteunen van ongeveer 1.400 mensen die tot de doelgroep minima behoren (m.n. door inzet Recht Op en collectieve zorgverzekering)

  €3.443.000

 • Participatie mogelijk maken voor kinderen in een uitkeringsgezin.

 • Bereiken en ondersteunen van ongeveer 1.600 kinderen (met name door inzet Stichting Leergeld).

  €550.000

 • Alle dak- en thuislozen uit de regio Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) die worden opgevangen volgen een traject dat gericht is op wonen, zorg, werk en inkomen.

 • In 2017 start de uitvoering van het Regionaal Kompas 2.0 voor de regio Midden-IJssel. Het Regionaal Kompas 2.0 bestaat uit een nieuwe regionale meerjarenvisie en concreet uitvoeringsplan. De regio bestaat uit de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte, Lochem, Zutphen en Deventer (centrumgemeente). De nieuwe visie wordt naar verwachting in het najaar van 2016 of het voorjaar van 2017 bestuurlijk vastgesteld.

   

  Het bieden van bed, bad, brood (opvang) aan dak- en thuislozen in- en voor de regio Midden-IJssel middels de nacht- en crisisopvang. Het gaat om ten minste 150 unieke personen per jaar. Iedereen die wordt opgevangen krijgt een begeleidingstraject.

  €3.488.000

 • Organiseren van een passende aanvullende ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

 • • Gemiddeld 3250 cliënten met een maatwerkarrangement WMO (totaal aantal maatwerkarrangementen 4650 waarvan 1400 jeugd);

  • Gemiddeld 4000 verstrekte maatwerkarrangementen WMO ( totaal  maatwerkarrangementen  5650 waarvan 1650 jeugd);

  • De gemiddelde duur per verstrekt maatwerkarrangement is 180 dagen;

  • Maximaal 20% van de huishoudens heeft  2 of meer maatwerkarrangementen;

  • Ongeveer 705 cliënten per 10.000 inwoners ontvangen een Wmo-maatwerkarrangement inclusief  hulpmiddelen.

  €16.300.000

 • Gemiddeld worden 8000 hulpmiddelen verstrekt.

  €1.748.000

 • Gemiddeld jaarlijks 400 verstrekte maatwerkarrangementen WMO Beschermd Wonen voor de regio Midden IJssel, inclusief pgb’s.

  €17.932.000

 • De gemiddelde eigen bijdrage bedraagt €51 per maand (verwachte waarde monitor sociaal domein).

   

 • De cliënten ervaren de WMO met het waarderingscijfer (PM tot nulmeting).

   

 • Het organiseren van zichtbare lokale toegang door middel van sociale teams.

  Alle Deventenaren die een ondersteuningsvraag hebben, weten de weg naar de toegang te vinden (Sociaal team, gezinscoaches, Deventer Werktalent).

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen. Dit realiseren we door meer sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

 • 50% van het totaal aantal inwoners sport. Op basis van monitor voldoet 56% van de Deventenaren ouder dan 18 jaar aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

 • Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt blijft stabiel op 27%.

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%.

 • Statushouders integreren in de Deventer samenleving.

 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.

 • Participatie mogelijk maken voor 5100 huishoudens met een inkomen tot 110%.

 • Participatie mogelijk maken voor kinderen in een uitkeringsgezin.

 • Alle dak- en thuislozen uit de regio Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) die worden opgevangen volgen een traject dat gericht is op wonen, zorg, werk en inkomen.

 • Organiseren van een passende aanvullende ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

 • Het samenwerkingsverband sociale teams voert (waar nodig individuele) gesprekken, verwerkt dit in een ondersteuningsplan, incl invoering in TOP (naar verwachting 6.000 hulpvragen, waarvan ongeveer 4.800 tot een gesprek leiden).

   

  De sociale teams worden in 2017 ondergebracht in een nieuwe juridische entiteit. De kosten voor de voorbereidingsfase (naar verwachting € 40.000 voor kwartiermaker) worden binnen het programma opgevangen. Voor de mogelijke kosten voor de implementatie komt in 2017 een uitgewerkt voorstel.

   

  In 9 wijken en dorpen aanwezig zijn in de buurt, eropaf gaan, ondersteunen en een vinger aan de pols houden bij de participatie en zelfredzaamheid. Hierbij werken de werkers nauw samen met andere partners zoals WijDeventer.

  €4.486.000

 • • Het meten van de inzet van Eigen Kracht als onderdeel van het ondersteuningsgroepsplan wordt door KV in 2017 ontwikkeld.

  • In elke wijk/dorp zijn op jaarbasis 8 nieuwe initiatieven van burgers om de leefbaarheid te verbeteren en de sociale verbanden en onderlinge hulp te versterken.

  • Realiseren van de transformatie middels extra personele inzet (tijdelijk) om preventie, de inzet van eigen kracht, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering van maatwerk een impuls te geven binnen het sociale domein

  • Totale inzet (transformatie) op eigen kracht, preventie, algemene voorziening en efficiënte uitvoering moet vanaf 2019 leiden tot besparing van 550.000 en vanaf 2020 € 1.050.000

   

 • • Verder aanscherpen prestatieafspraken ‘Meedoen Sportbeleid’ en ‘accommodaties en voorzieningen’ met Sportbedrijf Deventer;

  • Zoveel mogelijk mensen in Deventer sporten en bewegen. Minimaal 56% van de Deventenaren ouder dan 18 jaar voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;

  • Het aantal vitale sportverenigingen neemt de komende vier jaar toe;

  • Alle inwoners van de gemeente Deventer kunnen gebruik  maken van sport- en beweegfaciliteiten en sport- en beweegaanbod (inzet breedtesport en in stand houden basisinfrastructuur).

  €5.250.000

 • • Voor het behalen van dit percentage (27%) wordt via verschillende wegen inzet gepleegd. Enerzijds inzet op versterken eigen kracht zoals als prestatie benoemd onder preventie, anderzijds door de reguliere inzet van het sociaal team en WijDeventer, met als concrete aanvullende prestatie:

  • Het sociaal team en WijDeventer dragen zorg voor een samenwerking waarmee in de 9 wijken en dorpen 500 burgers geactiveerd en begeleid worden om actief bezig zijn met hun sociale redzaamheid en vergroten van sociaal netwerk.

  €981.000 (budget Wij Deventer)

 • • Realiseren één onafhankelijk steunpunt mantelzorg en (zorg)vrijwilligers;

  • Organiseren van respijtzorg.

  €329.000

 • • Toename van het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de mantelzorgpas; van 1200 (mei 2016) naar minimaal 2200 in 2017.

  Onderdeel van het totale vrijwilligers en mantelzorgbudget

 • • Naar verwachting 325 statushouders worden ondersteund (vanuit werk, onderwijs, meedoen) in hun traject tot inburgering en integratie in de Deventer samenleving.

  Na toekenning  rijksbijdrage in begroting

 • Meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

  • In behandeling nemen en afwikkelen van 900 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling;

  • Uitvoeren van 70 trajecten voor een wettelijke schuldregeling;

  • Uitvoeren van budgetbeheer voor 900 huishoudens;

  • Op 31 december 2017 uitvoeren van beschermingsbewind voor 350 huishoudens.

   

  Sociale kredietverstrekking: meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van €900.000 aan verantwoorde sociale leningen

   

  Preventie: bereiken van ten minste 300 huishoudens in het kader van het voorkomen of  vroegtijdig signaleren van (nieuwe)  problematische schulden

   

  €1.878.000

 • Bereiken en ondersteunen van ongeveer 1.400 mensen die tot de doelgroep minima behoren (m.n. door inzet Recht Op en collectieve zorgverzekering)

  €3.443.000

 • Bereiken en ondersteunen van ongeveer 1.600 kinderen (met name door inzet Stichting Leergeld).

  €550.000

 • In 2017 start de uitvoering van het Regionaal Kompas 2.0 voor de regio Midden-IJssel. Het Regionaal Kompas 2.0 bestaat uit een nieuwe regionale meerjarenvisie en concreet uitvoeringsplan. De regio bestaat uit de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte, Lochem, Zutphen en Deventer (centrumgemeente). De nieuwe visie wordt naar verwachting in het najaar van 2016 of het voorjaar van 2017 bestuurlijk vastgesteld.

   

  Het bieden van bed, bad, brood (opvang) aan dak- en thuislozen in- en voor de regio Midden-IJssel middels de nacht- en crisisopvang. Het gaat om ten minste 150 unieke personen per jaar. Iedereen die wordt opgevangen krijgt een begeleidingstraject.

  €3.488.000

 • • Gemiddeld 3250 cliënten met een maatwerkarrangement WMO (totaal aantal maatwerkarrangementen 4650 waarvan 1400 jeugd);

  • Gemiddeld 4000 verstrekte maatwerkarrangementen WMO ( totaal  maatwerkarrangementen  5650 waarvan 1650 jeugd);

  • De gemiddelde duur per verstrekt maatwerkarrangement is 180 dagen;

  • Maximaal 20% van de huishoudens heeft  2 of meer maatwerkarrangementen;

  • Ongeveer 705 cliënten per 10.000 inwoners ontvangen een Wmo-maatwerkarrangement inclusief  hulpmiddelen.

  €16.300.000

 • Gemiddeld worden 8000 hulpmiddelen verstrekt.

  €1.748.000

 • Gemiddeld jaarlijks 400 verstrekte maatwerkarrangementen WMO Beschermd Wonen voor de regio Midden IJssel, inclusief pgb’s.

  €17.932.000

 • De gemiddelde eigen bijdrage bedraagt €51 per maand (verwachte waarde monitor sociaal domein).

   

 • De cliënten ervaren de WMO met het waarderingscijfer (PM tot nulmeting).

   

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Meedoen

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Bron

20

Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

50,60

%

RIVM

32

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

705

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten69.83970.50470.96170.74170.305
Baten5.7145.6535.5975.5715.547
Saldo-64.125-64.851-65.364-65.170-64.759

Toelichting

Lasten

 • De stijging van de lasten ten opzichte van 2016 wordt met name veroorzaakt door de toename van het budget van Beschermd Wonen in 2017 met €741.000 als gevolg van de compensatie kapitaallasten.
 • Daarnaast stijgt het rijksbudget WMO nieuwe taken in 2017 met €286.000 volgens het ingroeipad van het objectieve verdeelmodel omdat Deventer een voordeelgemeente is.
 • Daartegenover staat een daling van de lasten die voornamelijk gevolg zijn van de invulling taakstelling Samen Ruimte Geven, zoals de afbouw van de subsidies en de efficiencykorting voor het samenvoegen tot 1 steunpunt mantelzorg en (zorg)vrijwilligers.

Baten

De belangrijkste reden voor afname van de baten is dat bijdragen (o.a. voor statushouders) pas na toekenning worden verwerkt in de begroting. Voor 2016 is de rijksbijdrage toegekend maar voor 2017 nog niet.

Verbonden Partijen

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland
NV Sportbedrijf Deventer
GR Vervoerscentrale Stedendriehoek