Dekking programmaplan

Inleiding

In de programma’s (exclusief het programma Algemene dekkingsmiddelen) zijn de gemeentelijke activiteiten en middeleninzet samengevat. De kosten van deze programma’s moeten gedekt worden.

Het dekking programmaplan bevat een overzicht van de beschikbare dekkingsmiddelen voor de begroting en geeft een totaaloverzicht van het resultaat van de begroting.

Hieronder wordt het resultaat van de meerjarenbegroting weergegeven, zowel exclusief als ook inclusief verrekening van reserves. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten van de programma’s en van de beschikbare dekkingsmiddelen.

Resultaat meerjarenbegroting

Alles uitklappen
Resultaat meerjarenbegroting inclusief verrekening reserves

In de onderstaande tabel worden de uitkomsten van de begroting gepresenteerd, die onderdeel uitmaken van de totale uitkomst van deze begroting. In hoofdstuk Financiële uitkomsten begroting, treft u een nadere toelichting en specificatie aan.

(bedragen x €1.000)

Resultaat begroting inclusief verrekening reserves

2017

2018

2019

2020

Resultaat exclusief inzet reserves

-4.421

-1.379

1.708

4.148

Verrekening reserves

4.421

1.479

-605

-2.054

Totaal resultaat meerjarenbegroting

0

100

1.101

2.094


Resultaat meerjarenbegroting exclusief verrekening reserves

In onderstaande tabel is het totaal aan lasten en baten opgenomen. Het lastentotaal geeft een beeld van de gemeentelijke ‘omzet’. Deze bedraagt voor 2017 €318 miljoen. Het resultaat (onder in de tabel) geeft het overall-saldo van lasten en baten als de verrekening met reserves (puttingen en stortingen) buiten beschouwing wordt gelaten. Dat geeft een extra inzicht in de financiële positie van de gemeente. De regelgeving (BBV 2004) schrijft deze cijferopstelling dan ook voor. Het saldo per programma en de algemene dekkingsmiddelen zijn hierna verder gespecificeerd.

(bedragen x €1.000)

Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

2017

2018

2019

2020

Totaal lasten programma's (exclusief Algemene dekkingsmiddelen)

317.609

305.714

302.467

303.493

Totaal baten programma (exclusief Algemene dekkingsmiddelen)

107.329

100.127

99.036

101.154

Totaal saldo programma (exclusief Algemene dekkingsmiddelen)

-210.280

-205.687

-203.431

-201.339

Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen

205.859

204.308

205.137

205.448

Resultaat begroting exclusief verrekening reserves

-4.421

-1.379

1.706

4.148


Verrekening met reserves

In onderstaand overzicht zijn alle stortingen en puttingen in/uit reserves verzameld die ten laste respectievelijk ten gunste worden gebracht van de exploitatie. Ook is opgenomen welke rente conform de vastgestelde regels wordt toegevoegd aan reserves. Voor detailinformatie per programma en per product wordt verwezen naar bijlage Resultaatbestemming. Een en ander leidt per saldo tot het volgende effect van verrekening met reserves per jaar.

(bedragen x €1.000)

Reserves

2017

2018

2019

2020

Saldo stortingen (-) en puttingen (+) exclusief rentetoevoeging

5.093

1.890

-228

-1.724

Toevoeging van rente aan reserves (-)

-672

-421

-377

-330

Saldo stortingen (-) en puttingen (+) inclusief rentetoevoeging

4.421

1.479

-605

-2.054


Saldo lasten en baten per programma

(bedragen x €1.000)

Saldo per programma

2017

2018

2019

2020

Burger en bestuur

-7.506

-7.460

-7.482

-7.259

Openbare orde en veiligheid

-8.421

-8.344

-8.315

-8.315

Leefomgeving

-19.746

-19.516

-19.511

-19.483

Milieu en duurzaamheid

-1.587

-892

-892

-872

Ruimtelijke ontwikkeling

-600

-603

-605

-606

Herstructurering en vastgoed

235

891

1.312

1.411

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-26.326

-24.901

-24.129

-23.270

Meedoen

-64.851

-65.364

-65.170

-64.759

Jeugd en onderwijs

-37.625

-38.035

-37.850

-37.737

Economie, kunst en cultuur

-14.574

-14.265

-14.185

-14.184

Bedrijfsvoering

-26.703

-26.095

-25.632

-25.391

Aanpassing diverse programma's conform hoofdstuk Financiële aanpassingen

-2.577

-1.103

-973

-873

Totaal

-210.281

-205.687

-203.432

-201.338

Algemene dekkingsmiddelen

De belangrijkste dekkingsbron voor de gemeentelijke lasten zijn de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen, waarvan de Algemene Uitkering (AU) en de Onroerende zaakbelasting (OZB) de belangrijkste zijn. De dekkingsmiddelen die direct verbonden zijn aan producten, zoals de afvalstoffenheffing en het rioolrecht zijn als opbrengst ondergebracht in het betreffende programma.

Naast deze algemene dekkingsmiddelen is er ook een aantal lasten en baten, dat daar (nog) buiten valt. Het betreft gereserveerde lasten en baten van algemeen karakter die nog nadere uitwerking behoeven alvorens te worden toebedeeld aan een programma. Ze worden per onderwerp kort toegelicht, en voor zover relevant daarna gespecificeerd.

(bedragen x €1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2017

2018

2019

2020

Lokale heffingen

24.524

25.291

26.066

26.866

Algemene uitkering

178.240

180.252

180.977

181.694

Dividend

901

901

901

901

Saldo financieringsfunctie

5.263

1.247

1.057

869

Onvoorzien

-221

-221

-221

-221

Calculatieverschillen

-266

-1.429

-339

393

Kosten voormalig personeel

-647

-647

-647

-647

Overige algemene dekkingsmiddelen

300

97

78

62

Stelposten:

Gestalde budgetten

-1.024

1.159

914

675

Stelpost autonome ontwikkelingen

-249

-599

-949

-1.299

Stelposten Algemene uitkering

-380

-320

-370

-422

Stelpost prijzen en lonen

-294

-1.163

-2.069

-3.122

Stelpost investeringen

-165

-142

-143

-143

Technische stelposten

-123

-118

-118

-118

Totaal

205.859

204.308

205.137

205.488

Toelichting

Lokale heffingen

Hier wordt een beeld gegeven van de lokale heffingen waarbij er geen relatie ligt tussen de kosten en de opbrengsten. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d.

Algemene uitkering

Gemeente Deventer ontvangt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering is voor een deel gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk. De verdeling van het geld over de gemeenten vindt plaats op basis van verdeelmaatstaven.

Dividend

De opbrengst uit deelnemingen betreft o.a. de dividenduitkering van de Bank Nederlandse gemeenten.

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is een begrip uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit begrip kan worden gedefinieerd als het saldo van:

  • de betaalde rente (last) over de aangegane langlopende leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en
  • de ontvangen rente (bate) over de uitzettingen. Onder uitzettingen kunnen worden verstaan deposito’s, verstrekte langlopende leningen en beleggingen.

Onvoorzien

Dit betreft de algemene raming voor onvoorzien. De bestedingen die ten laste van onvoorzien komen worden verantwoord op de programma’s waarop deze betrekking hebben.

Calculatieverschillen kostenplaatsen

Op basis van het in 2015 vastgestelde meerjarenonderhoudsplan gebouwen zijn fluctuerende uitgaven voor groot onderhoud begroot. Hier tegenover staat een dekking door putting uit de reserve onderhoud gebouwen. Begrote apparaatslasten zijn eenmalige voor- en nadelen en nog te verdelen posten op teamkostenplaatsen die, zonder effect voor de output onderling worden verrekend.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De post "overige algemene dekkingsmiddelen" bestaat met name uit de bespaarde rente op de reserves afkopen erfpacht en de vermogensreserve.

Stelposten

Dit betreft diverse lasten en baten die niet direct aan programma’s kunnen worden toegerekend.

Vennootschapsbelasting

De Wet modernisering Vpb-plicht Overheidsondernemingen treedt per 1 januari 2016 in werking. Voor verschillende activiteiten (o.a. gebiedsontwikkeling, parkeren) hebben wij onderzocht of er sprake zou kunnen zijn van een winstoogmerk en (dus) van het drijven van een onderneming. Voor de gemeente Deventer is dit niet het geval, waardoor er geen aanvullende financiële consequenties in de vorm van vpb afdracht zijn.

(bedragen x €1.000)

2017

2018

2019

2020

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

Overhead

In de nieuwe BBV-regels is voorgeschreven wat onder de definitie overhead wordt verstaan. De definitie luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door de definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden.

Met ingang van de begroting 2017 moet in het programmaplan worden aangegeven welk bedrag dit in de gemeente betreft.

(bedragen x €1.000)

2017

2018

2019

2020

Overhead

27.305

26.955

26.487

26.512

Investeringen

In de jaren 2017-2020 zijn de volgende kredieten beschikbaar.

(bedragen x €1.000)

Uitgaven t.l.v. investeringsprojecten

2017

2018

2019

2020

ICT

1.470

2.337

1.800

0

De investeringen (economisch nut) betreffen onderdelen van het door de raad in december 2013 vastgestelde investeringsprogramma samenwerking op bedrijfsvoeringsonderdeel ICT Deventer Raalte Olst Wijhe. Deze middelen zijn bedoeld voor onder andere het nieuwe weken en harmonisatie van applicaties. Het investeringsprogramma is bij de najaarsrapportage 2015 geactualiseerd.