Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen.

Dit gebeurt onder andere door beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Daartoe behoren het opstellen van planologisch kaders (nu nog een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning) met een goede ruimtelijke onderbouwing voor initiatieven uit de samenleving. .

Naar verwachting zal in 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Dit betekent een van de grootste stelselwijzigingen in wetgeving voor de fysieke leefomgeving.. Belangrijkste aanleiding voor deze systeemwijziging is dat het accent zal verschuiven van uitbreiding naar hergebruik van bestaand gebied. Kantoren, winkels, agrarische bedrijven en bedrijventerreinen komen steeds meer leeg of dreigen te verrommelen. Toevoegingen zijn minder nodig. Hergebruik van bestaande gebieden en, gebouwen wordt steeds belangrijker en draagt tevens bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. De Omgevingswet maakt het mogelijk om deze ontwikkelingen eenvoudiger en sneller te kunnen regelen. De overheid wordt steeds meer verbinder, en bewaker van de spelregels. Die spelregels komen tot stand met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid richting het algemeen en maatschappelijk belang.

Wij zien de Omgevingswet als een grote kans die we ten volle willen benutten. Daarom wachten wij niet tot de Omgevingswet daadwerkelijk is ingevoerd, maar zijn wij al bezig met enkele pilots. De al ingezette ontwikkeling op basis van de Structuurvisie Stadsaszone krijgt een vervolg in een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan (vooralsnog een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’). Daarin zijn we redelijk uniek in Nederland. We maken daadwerkelijk werk van het invullen van het begrip ‘Uitnodigingsplanologie’. Dat ondersteunen we onder andere door ons interne proces voor initiatiefnemers te vereenvoudigen en doorzichtiger te maken. Daartoe hebben we een zogenaamde Carrousel in het leven geroepen: een integraal denkende groep die initiatieven snel en adequaat kan beoordelen en bovendien meedenkt hoe ontwikkelingen zijn in te passen en vorm te geven.

Verder leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen. Wij dragen bij aan goede afspraken met o.a. de corporaties over de volkshuisvesting.

Daarnaast verzorgen we een stevige inbreng in discussies die op regionaal, provinciaal of landelijk niveau spelen om te zorgen dat de Deventer belangen optimaal uit de verf komen.

De manier waarop we beleid formuleren is in verandering. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren(vergunningen/handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Het accent komt veel meer dan voorheen te liggen bij het uitnodigen, faciliteren en begeleiden van initiatieven vanuit de samenleving.

Actuele beleidscontext

De ruimtelijke ontwikkeling van onze omgeving is al enige tijd aan verandering onderhevig. In Deventer zijn we dat pad al een paar jaar geleden ingeslagen, met als mooi voorbeeld de Structuurvisie Stadsassenzone. We werken op basis van nadere invulling van het begrip ‘uitnodigingsplanologie’. Dat brengt een belangrijke transformatie in het ruimtelijk domein met zich mee. De Omgevingswet, die dit handen en voeten gaat geven, is een wet die enorme betekenis gaat krijgen. Niet alleen naar inhoud, maar vooral ook naar houding en gedrag. Dat vraagt een totaal andere opvatting van de rol van de overheid, in al zijn geledingen. In 2017 zal de voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet en het werk aan een tweetal specifieke producten die al op die leest geschoeid zijn (Omgevingsvisie en Bestemmingsplan met uitgebreide reikwijdte, de voorloper van het Omgevingsplan) het werken in Deventer voor een groot deel bepalen. Transformatie naar inhoud en gedrag!

Van traditioneel beleid naar het samen met partners formuleren van uitvoeringskaders: vanuit een werkbare bandbreedte proberen ontwikkelingen tot stand te laten komen. De gemeente is daarbij zichtbaar en dichtbij haar partners. We zijn open, laten los, maar zorgen dat zaken niet stuk vallen. Dit vraagt een geheel andere houding en inzet van mensen. Ook inzet in tijd, omdat dingen niet vanzelf gaan. Afhankelijk van de vraag die voorligt, bepalen we onze rol en inzet. De nadruk zal liggen op het verbinden van partijen. We houden wel degelijk onze publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Ook al laten we steeds meer aan onze partners in de samenleving, toch zullen deze bij de realisatie van (grote) projecten steeds een beroep doen op de gemeente.

Voor het onderdeel Bouw- en Woningtoezicht zoeken we steeds meer naar mogelijkheden om de samenleving meer verantwoordelijkheid te geven. Dat gebeurt deels door het privatiseren van een aantal activiteiten. De discussie op landelijk niveau omtrent het lopende wetgevingstraject, maakt het niet eenvoudig om nu als gemeente al een stevige lijn in te zetten.

Als gevolg van enkele excessen in de volkshuisvesting en de parlementaire enquête Woningcorporaties is er in de volkshuisvesting een reeks veranderingen ingevoerd. De gemeente krijgt onder meer een veel belangrijker rol in het toezicht op corporaties. Ook krijgen gemeenten aan de voorkant meer invloed op het realiseren van de volkshuisvestingsopgave via de prestatieafspraken. Dit krijgt inmiddels in de praktijk handen en voeten.

Binnen het product Bereikbaarheid speelt nog steeds de discussie over het goederenvervoer over het spoor. Ook vervoer over water, en de positie van onze binnenhaven, lijken momenteel kansrijk. Een groot dossier is de verbreding van de A1 en het opvangen van de gevolgen daarvan.

Naast aandacht voor het vervoer per auto, zet Deventer nadrukkelijk in op het belang van het gebruik van de fiets.

Ofschoon niet onze primaire taak, willen we erg meedenken aan het herijken van het Openbaar Vervoer, dat vooral getrokken wordt vanuit de provincie.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2017 gemiddeld met een 7,3. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer van 2015 (stedelijk gebied 7,1; landelijk gebied 7,9; gemiddeld 7,2, Bewonersonderzoek najaar 2015).

 • In 2017 leggen we de Raad een ontwerp Omgevingsvisie ter vaststelling voor.

  €150.000

 • In 2017 leggen we de Raad een nota van uitgangspunten als basis voor een Omgevingsplan (bestemmingsplan met uitgebreide reikwijdte) voor het stedelijk gebied in Deventer ter vaststelling voor.

  €200.000

 • Op basis van een plan van aanpak bereiden we de implementatie van de Omgevingswet voor.

  €150.000

 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit:

  de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2017 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (7,3 in 2015. Stedelijk gebied 7,4; landelijk gebied 7,2; Bewonersonderzoek najaar 2015).

   

 • In het planvormingstraject rond de verbreding van de A1 realiseren we zoveel mogelijk punten van de Deventer Agenda.

  €30.000

 • We maken werk van Uitnodigingsplanologie in verschillende gebiedsontwikkelingen, onder andere in het gebied van de Stadsaszone. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief). De mogelijkheden van de Grondexploitatiewet worden optimaal gebruikt voor het verhalen van onze kosten. Voorbeelden van lopende respectievelijk te starten gebiedsontwikkelingen zijn: Winkelcentrum Colmschate, Geertruidentuin, St. Jozeflocatie, herontwikkeling voormalige Aupinglocatie, verplaatsing sporthal Schalkhaar, landgoed Hemelzicht, woningbouw Lettele, woningbouw starterswoningen Loo, Stadsentree, Kop Handelskade.

  €300.000

 • We ronden de kaders ten behoeve van het autovrij maken van het Grote Kerkhof af (planvorming), als opmaat richting de realisatie.

  €50.000

 • We implementeren de nieuwe Wet vergunningen, toezicht en handhaving.

  €15.000

 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van, en overeenkomstig het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma.

  €350.000

 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in het sociale segment, maar ook in het dure en middeldure segment.

 • We werken samen met onze partners aan het realiseren van de prestatieafspraken. In 2017 evalueren we deze. We verzorgen samen de woningbouwprogrammering met behulp van onder meer de opbrengst uit het in 2014 gehouden woningbehoefteonderzoek.

  €15.000

 • Het aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen.

  De Woningvoorraad op 1 januari 2016 was 43.643. Nieuwbouw in 2016 144).

   

 • We evalueren en actualiseren het bestaande woningmarktonderzoek.

  €20.000

 • We zorgen voor een adequate huisvesting van bijzondere doelgroepen (wonen/zorg, beschermd wonen, statushouders, urgentieverzoeken) en nemen deel in een traject met Skaeve huse, in samenspraak met de corporaties.

  €15.000

 • Ter uitvoering van nieuwe wetgeving levert Deventer extra inzet op het volkshuisvestelijk toezicht. We zien toe op het opnemen van de prestatieafspraken in de jaarplannen van de corporaties en gaan in gesprek over de realisatie op basis van de jaarrekening.

  €12.000

 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66% (Bewonersonderzoek najaar 2017).

 • Deventer levert een positief kritische inzet in de discussie over het goederenvervoer per spoor, gericht op een leefbaar en veilig woonklimaat (Programma Hoogfrequent Spoor, Basisnet Spoor).

  We bepleiten bij o.a. de provincie het belang van een innovatief en efficiënt openbaar (reizigers)vervoer voor de inwoners van Deventer.

  €18.000

 • Het aantal inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad stijgt naar 70%.

 • We maken de realisatie van een parkeergelegenheid op de Worp planologisch mogelijk.

  €35.000

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming, waarbij omwille van de bereikbaarheid van de binnenstad zo veel mogelijk verkeer wordt afgewenteld naar de ringwegen (Hanzetracé, N348).

 • We verzorgen de meerjarige programmering voor het brede bereikbaarheidspalet als input voor o.a. het MIND, MJOP en als basis voor brede (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan het belang van de fiets.

  €15.000

 • We benutten zo veel mogelijk de kansen die het rijksprogramma Beter Benutten ons biedt (binnen de bestaande begroting). Daarbij geldt een accent voor slimme ICT-toepassingen en gedragsbeïnvloeding. Daardoor dragen we bij aan het werken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid.

  €5.000

 • We evalueren het flitsparkeren en presenteren de resultaten aan de Raad.

  €10.000

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2017 gemiddeld met een 7,3. Dat is net iets hoger dan het rapportcijfer van 2015 (stedelijk gebied 7,1; landelijk gebied 7,9; gemiddeld 7,2, Bewonersonderzoek najaar 2015).

 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit:

  de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2017 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (7,3 in 2015. Stedelijk gebied 7,4; landelijk gebied 7,2; Bewonersonderzoek najaar 2015).

   

 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in het sociale segment, maar ook in het dure en middeldure segment.

 • Het aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen.

  De Woningvoorraad op 1 januari 2016 was 43.643. Nieuwbouw in 2016 144).

   

 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66% (Bewonersonderzoek najaar 2017).

 • Het aantal inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad stijgt naar 70%.

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming, waarbij omwille van de bereikbaarheid van de binnenstad zo veel mogelijk verkeer wordt afgewenteld naar de ringwegen (Hanzetracé, N348).

 • In 2017 leggen we de Raad een ontwerp Omgevingsvisie ter vaststelling voor.

  €150.000

 • In 2017 leggen we de Raad een nota van uitgangspunten als basis voor een Omgevingsplan (bestemmingsplan met uitgebreide reikwijdte) voor het stedelijk gebied in Deventer ter vaststelling voor.

  €200.000

 • Op basis van een plan van aanpak bereiden we de implementatie van de Omgevingswet voor.

  €150.000

 • In het planvormingstraject rond de verbreding van de A1 realiseren we zoveel mogelijk punten van de Deventer Agenda.

  €30.000

 • We maken werk van Uitnodigingsplanologie in verschillende gebiedsontwikkelingen, onder andere in het gebied van de Stadsaszone. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief). De mogelijkheden van de Grondexploitatiewet worden optimaal gebruikt voor het verhalen van onze kosten. Voorbeelden van lopende respectievelijk te starten gebiedsontwikkelingen zijn: Winkelcentrum Colmschate, Geertruidentuin, St. Jozeflocatie, herontwikkeling voormalige Aupinglocatie, verplaatsing sporthal Schalkhaar, landgoed Hemelzicht, woningbouw Lettele, woningbouw starterswoningen Loo, Stadsentree, Kop Handelskade.

  €300.000

 • We ronden de kaders ten behoeve van het autovrij maken van het Grote Kerkhof af (planvorming), als opmaat richting de realisatie.

  €50.000

 • We implementeren de nieuwe Wet vergunningen, toezicht en handhaving.

  €15.000

 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van, en overeenkomstig het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma.

  €350.000

 • We werken samen met onze partners aan het realiseren van de prestatieafspraken. In 2017 evalueren we deze. We verzorgen samen de woningbouwprogrammering met behulp van onder meer de opbrengst uit het in 2014 gehouden woningbehoefteonderzoek.

  €15.000

 • We evalueren en actualiseren het bestaande woningmarktonderzoek.

  €20.000

 • We zorgen voor een adequate huisvesting van bijzondere doelgroepen (wonen/zorg, beschermd wonen, statushouders, urgentieverzoeken) en nemen deel in een traject met Skaeve huse, in samenspraak met de corporaties.

  €15.000

 • Ter uitvoering van nieuwe wetgeving levert Deventer extra inzet op het volkshuisvestelijk toezicht. We zien toe op het opnemen van de prestatieafspraken in de jaarplannen van de corporaties en gaan in gesprek over de realisatie op basis van de jaarrekening.

  €12.000

 • Deventer levert een positief kritische inzet in de discussie over het goederenvervoer per spoor, gericht op een leefbaar en veilig woonklimaat (Programma Hoogfrequent Spoor, Basisnet Spoor).

  We bepleiten bij o.a. de provincie het belang van een innovatief en efficiënt openbaar (reizigers)vervoer voor de inwoners van Deventer.

  €18.000

 • We maken de realisatie van een parkeergelegenheid op de Worp planologisch mogelijk.

  €35.000

 • We verzorgen de meerjarige programmering voor het brede bereikbaarheidspalet als input voor o.a. het MIND, MJOP en als basis voor brede (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. We schenken daarbij bijzondere aandacht aan het belang van de fiets.

  €15.000

 • We benutten zo veel mogelijk de kansen die het rijksprogramma Beter Benutten ons biedt (binnen de bestaande begroting). Daarbij geldt een accent voor slimme ICT-toepassingen en gedragsbeïnvloeding. Daardoor dragen we bij aan het werken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid.

  €5.000

 • We evalueren het flitsparkeren en presenteren de resultaten aan de Raad.

  €10.000

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Ruimtelijke ontwikkeling

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Bron

35

Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

183

Duizend euro

CBS

36

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

3,30

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

37

Vhrosv

Demografische druk

52

%

CBS

38

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

671

In Euro’s

COELO

39

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

788

In Euro’s

COELO

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten5.4423.8893.8903.8903.890
Baten4.8623.2893.2873.2863.284
Saldo-580-600-603-605-606

Toelichting

Lasten en baten

De lasten en baten zijn in 2016 eenmalig hoger als gevolg van 1) het participatietraject omgevingsvisie, 2) intentieovereenkomst Geertruiden, 3) de reservering van vrijgevallen middelen startersleningen voor het bevorderen van doorstroming woningmarkt, 4) inzet van vrijgevallen middelen uit de reserve overloop voor programmamanagement herstructurering en 5) een bijdrage in de capaciteitsverbetering A1. Als gevolg van een hogere kostentoerekening zijn de legesinkomsten hoger.

Verbonden Partijen

NV Wonen boven winkels