Herstructurering en vastgoed

Omschrijving

Het programma richt zich op het benutten van de ruimtelijke, sociale en economische potenties van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit doen wij door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructureringsprojecten. Onze rol daarin wordt beperkter. Wij regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Alleen wanneer (niet)-commerciële partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken gaan wij actief gronden aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Op deze wijze dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor wonen, werken en leven.

Actuele beleidscontext

De herstructurering in de Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad Oost wordt voortgezet. In deze wijken maken we het mogelijk dat burgers eigen ideeën kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Herstructurering transformeert naar wijkontwikkeling. De gemeentelijke rol richt zich steeds minder op fysieke ingrepen, maar meer op het versterken van de sociaal economische positie van bewoners.

Voor Keizerslanden en Voorstad Oost zal 2017 het laatste jaar zijn waarin de gemeente een speciale inzet pleegt.

Met het nieuwe grondbeleid herpositioneert de gemeente zich. Om kwaliteit te realiseren is gemeentelijke regie op de uitvoering niet noodzakelijk. We transformeren van de grootste grondontwikkelaar naar een breed faciliterende organisatie die ruimtelijke opgaven aan de markt over laat (uitnodigingsplanologie).

Via een gerichte aan- en verkoop van gronden en panden blijven we waakzaam op de maatschappelijk opgave. Wanneer de markt deze opgaven niet of onvoldoende invult, pakken we een actieve rol.

De vraag naar stedelijke functies is lager dan het gemeentebrede aanbod. We zoeken actief afstemming met marktpartijen om vraaggericht de afzet van gronden te vergroten. Ondermeer via het platform Wonen en de site Deventer Verkoopt deelt de gemeente haar informatie met alle partijen en draagt bij aan het benodigde inzicht in de gezamenlijk opgave en de daarbij noodzakelijke afstemming.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) in de herstructureringsgebieden kent in 2017 een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.

 • Door middel van strategisch omgevingsmanagement bouwen wij in de drie herstructureringsgebieden een duurzame relatie op met partners en faciliteren de samenwerking.

  • Wij voeren regie over het programma van Voorstad Oost;

  • Wij delen met Rentree de regie over het programma van de Rivierenwijk;

  • Wij faciliteren en stimuleren Rentree bij de invulling van de woonvlekken in de Rivierenwijk;

  • Wij faciliteren en stimulerende regierol van Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden;

  • Wij reguleren de herinrichting van de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de drie wijken;

  • Wij faciliteren en stimuleren corporaties in de uitvoering van het sociale programma.

  €1,3 miljoen

 • Het ontwikkelen, in voorraad hebben en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • De verkoop  van gronden ten behoeve van het bouwen van 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2016 en verder.

  • De uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar

  • De uitgifte van in 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

 • In voorraad uitgeefbare grond, totaal:

  • 507.048 m² ten behoeve van de bouw van 1897 woningen;

  • 618.000 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven;

  • 54.900 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen;

  • 27.870  m2 ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed.

  Verkoopopbrengsten:

  2017 €13.763.455

  2018 €11.713.324

  2019 €8.747.772

  2020 €11.244.601

  2021 €11.302.865

 • Wij investeren in bouwrijp maken om onze uitgifte doelstellingen te realiseren. Na realisatie investeren wij om het openbare gebied woonrijp te maken.

  Bouwrijp: €2.016.435

  Woonrijp: €1.820.719

 • Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:  

  • De bouw van 243 woningen;

  • De verkoop van 52.550 m² uitgeefbare grond voor bedrijven;

  • De verkoop van 13.750 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen.

  Verkoopopbrengsten

  2017: €13.763.455

   

 • Het beheren en exploiteren van gemeentelijke panden en gronden.

 • Wij beheren 7 locaties strategisch bezit in afwachting van ontwikkeling.

  Verhuuropbrengsten

  €265.684

   

 • In Deventer Noordoost verkopen wij 4 panden en 30 ha grond waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.

  Verkoopopbrengst

  €2.000.000

 • Wij exploiteren 46 gemeentelijke panden en 105 ha percelen.

  Huur- en pachtopbrengst

  €578.305

 • Wij verhuren 7 locaties ten behoeve van benzine verkooppunten.

  Exploitatieresultaat

  €419.542

 • Wij geven 84 percelen in erfpacht uit aan hoofdzakelijk bedrijven.

  Exploitatieresultaat

  €408.834

 • Wij hebben 29 panden in beheer, waarvan het gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is. Van deze panden gaan wij er in 2017 5 verkopen.

  Verkoopopbrengst

  €800.000

 • Wij hebben van 6 afgesloten grondexploitaties gronden in bezit, waarvan wij in 2017 0,8 ha gaan verkopen.

  Verkoopopbrengst (0,8 ha)

  €973.868

 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) in de herstructureringsgebieden kent in 2017 een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.

 • Het ontwikkelen, in voorraad hebben en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • De verkoop  van gronden ten behoeve van het bouwen van 200 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2016 en verder.

  • De uitgifte van 5,2 ha bedrijventerreinen per jaar

  • De uitgifte van in 1,5 ha terreinen voor overige voorzieningen.

 • Het beheren en exploiteren van gemeentelijke panden en gronden.

 • Door middel van strategisch omgevingsmanagement bouwen wij in de drie herstructureringsgebieden een duurzame relatie op met partners en faciliteren de samenwerking.

  • Wij voeren regie over het programma van Voorstad Oost;

  • Wij delen met Rentree de regie over het programma van de Rivierenwijk;

  • Wij faciliteren en stimuleren Rentree bij de invulling van de woonvlekken in de Rivierenwijk;

  • Wij faciliteren en stimulerende regierol van Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden;

  • Wij reguleren de herinrichting van de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de drie wijken;

  • Wij faciliteren en stimuleren corporaties in de uitvoering van het sociale programma.

  €1,3 miljoen

 • In voorraad uitgeefbare grond, totaal:

  • 507.048 m² ten behoeve van de bouw van 1897 woningen;

  • 618.000 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven;

  • 54.900 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen;

  • 27.870  m2 ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed.

  Verkoopopbrengsten:

  2017 €13.763.455

  2018 €11.713.324

  2019 €8.747.772

  2020 €11.244.601

  2021 €11.302.865

 • Wij investeren in bouwrijp maken om onze uitgifte doelstellingen te realiseren. Na realisatie investeren wij om het openbare gebied woonrijp te maken.

  Bouwrijp: €2.016.435

  Woonrijp: €1.820.719

 • Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:  

  • De bouw van 243 woningen;

  • De verkoop van 52.550 m² uitgeefbare grond voor bedrijven;

  • De verkoop van 13.750 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen.

  Verkoopopbrengsten

  2017: €13.763.455

   

 • Wij beheren 7 locaties strategisch bezit in afwachting van ontwikkeling.

  Verhuuropbrengsten

  €265.684

   

 • In Deventer Noordoost verkopen wij 4 panden en 30 ha grond waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.

  Verkoopopbrengst

  €2.000.000

 • Wij exploiteren 46 gemeentelijke panden en 105 ha percelen.

  Huur- en pachtopbrengst

  €578.305

 • Wij verhuren 7 locaties ten behoeve van benzine verkooppunten.

  Exploitatieresultaat

  €419.542

 • Wij geven 84 percelen in erfpacht uit aan hoofdzakelijk bedrijven.

  Exploitatieresultaat

  €408.834

 • Wij hebben 29 panden in beheer, waarvan het gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is. Van deze panden gaan wij er in 2017 5 verkopen.

  Verkoopopbrengst

  €800.000

 • Wij hebben van 6 afgesloten grondexploitaties gronden in bezit, waarvan wij in 2017 0,8 ha gaan verkopen.

  Verkoopopbrengst (0,8 ha)

  €973.868

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten24.26118.35913.01110.65913.761
Baten23.89318.59413.90111.97115.172
Saldo-3682358911.3121.411

Toelichting

 • Voor herstructurering zijn de inkomsten en uitgaven conform het financieel meerjarenkader 2016 tot en met 2018 herstructurering voor de herstructureringsgebieden Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad –Oost (Voorjaarsnota 2016).
 • Voor de bouwgronden in exploitatie (BIE) geldt dat de bedragen zijn opgebouwd uit een groot aantal projecten waarvoor het meerjaren perspectief grondexploitaties 2016 en de voorjaarsnota 2016 de basis vormen. Het jaarlijkse saldo van inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties (-€4,9 miljoen) wordt verrekend met de balans. Voor zes niet in exploitatie genomen gronden geldt dat deze dit jaar in exploitatie worden genomen of afgesloten.  
 • Voor het beheer van onroerend goed buiten exploitatie (panden en gronden) zijn de lasten en baten meegenomen voor dagelijks onderhoud en beheer. Door diverse gerealiseerde verkopen zijn de lasten in 2016 hoger. Daarnaast is er een aantal technische verschuivingen.
 • De inkomsten uit nog te verkopen gronden van inmiddels afgesloten grondexploitaties worden verrekend met de balans.