Burger en bestuur

Omschrijving

Onder dit programma vallen diverse taken. In de eerste plaats het overeenkomstig de wettelijke plicht besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast het uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door de Griffie. Verder het uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf. Daarnaast het uitzetten van de strategische koers van de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn met bestuur, samenleving en organisatie (de kracht van stad en platteland) door middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en regie op gemeentebrede strategische programma’s.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening laat aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent dat we alleen producten en diensten bieden die nodig en toegankelijk zijn, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. Er is advies en regie op klantvragen en op klantprocessen voor producten en diensten waar levering niet direct mogelijk is.

Actuele beleidscontext

Voor de gemeente Deventer blijft het in 2017 van belang voortdurend te reageren en in te spelen op de dynamische relatie tussen (rijks)overheid en de samenleving. De in 2016 geformuleerde gemeentelijke opgaven staan centraal; de gemeente herpositioneert zich, gaat open, transformeert, is dichtbij, regelt en maakt mogelijk. Dit alles vraagt ook in 2017 om doorontwikkeling: van samenwerking met burgers, instellingen en bedrijven in Deventer, maar ook met gemeenten, regio’s, de provincies Overijssel en Gelderland, de nationale overheid en de EU.

Publieke Dienstverlening

In het najaar van 2016 zijn nieuwe modules van het vaksysteem voor de burgerlijke stand geïmplementeerd. Dit betekent dat de aangifte van overlijden en melding van voorgenomen huwelijk en partnerschap m.i.v. 2017 digitaal en klantvriendelijker uitgevoerd kunnen worden. Voorgesteld wordt om publiekszaken vanaf 1 januari 2017 te sluiten voor de locatie Schalkhaar en het geboorteloket in het Deventer Ziekenhuis. Dit levert een structurele besparing op vanaf 1 januari 2017 van €21.000.

Door de overgang op een nieuw automatiseringssysteem voor de burgerlijke stand wordt het in 2017 mogelijk om de geboorteaangifte digitaal te doen. De aangifte kan dan door een verpleegkundige begeleid worden, de aanwezigheid van een medewerker van de gemeente is niet meer nodig. De geboorteservice van het ziekenhuis wordt daarmee uitgebreid ten opzichte van het huidige aanbod, er kan nl. op ieder moment van de dag aangifte gedaan worden.

In de loop van 2017 worden ook modules van andere vaksystemen voor producten van Publiekszaken geïmplementeerd, zoals paspoorten en rijbewijzen.


Gerelateerde informatie

 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De index demografische druk (verhouding tussen de som van het aantal personen van 0-14 jaar en 65 jaar en ouder t.o.v. de personen in de leeftijdsgroep (15-64 jaar) is lager dan de landelijke index (in 2015 Deventer 52,2%, landelijk 52,7%).

 • Het aantrekkelijk maken voor leeftijdsgroep 15-64 jaar om zich in de gemeente Deventer te vestigen of te  blijven wonen. (zie hiervoor ook de prestaties bij andere programma’s).

   

 • De waardering van inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 8,0.

 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal.

   

   

 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2017 toe tot een totaal van 14.500.

 • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening.

   

 • Aansluiten op de Basisregistratie BAG met als uiteindelijke doel digitaal berichtenverkeer met de LV WOZ in 2017.

 • Aansluiten op de digitale dienstverlening van de centrale overheid.  Afnemers hebben dan één centraal loket voor alle WOZ-gegevens uit alle gemeenten.

   

 • Verder doorontwikkelen van kansen die MijnOverheid biedt ten aanzien van digitaal berichtenverkeer.

 • • Digitaal opleggen van aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en overigen via een centraal overheidsloket (DOWR-breed reeds 18.000 aanmeldingen voor MijnOverheid);

  • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening.

   

 • Bijdragen aan het ambitieverhaal Deventer Internationaal van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en culturele instellingen en het bedrijfsleven.

 • • Minimaal 2 activiteiten door het international office organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden;

  • Minimaal 25 afzonderlijke internationale projecten of uitwisselingen van vrijwilligersorganisaties uit Deventer uitvoeren, met ondersteuning vanuit de subsidieregeling “activiteiten internationale samenwerking”;

  • Minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter organiseren, waaronder het evenement Deventer Wereldstad.

   

   

 • Inwoners en bedrijven ervaren de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.

 • • Het voeren van regie op de gemeentebrede programma’s en opgaven;

  • Procesregie op verkenningen en innovatie;

  • Procesregie op (bovengemeentelijke) strategische partnerschappen en coalities in regie, landelijk en Europees.

   

 • De index demografische druk (verhouding tussen de som van het aantal personen van 0-14 jaar en 65 jaar en ouder t.o.v. de personen in de leeftijdsgroep (15-64 jaar) is lager dan de landelijke index (in 2015 Deventer 52,2%, landelijk 52,7%).

 • De waardering van inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 8,0.

 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2017 toe tot een totaal van 14.500.

 • Aansluiten op de Basisregistratie BAG met als uiteindelijke doel digitaal berichtenverkeer met de LV WOZ in 2017.

 • Verder doorontwikkelen van kansen die MijnOverheid biedt ten aanzien van digitaal berichtenverkeer.

 • Bijdragen aan het ambitieverhaal Deventer Internationaal van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en culturele instellingen en het bedrijfsleven.

 • Inwoners en bedrijven ervaren de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.

 • Het aantrekkelijk maken voor leeftijdsgroep 15-64 jaar om zich in de gemeente Deventer te vestigen of te  blijven wonen. (zie hiervoor ook de prestaties bij andere programma’s).

   

 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal.

   

   

 • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening.

   

 • Aansluiten op de digitale dienstverlening van de centrale overheid.  Afnemers hebben dan één centraal loket voor alle WOZ-gegevens uit alle gemeenten.

   

 • • Digitaal opleggen van aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en overigen via een centraal overheidsloket (DOWR-breed reeds 18.000 aanmeldingen voor MijnOverheid);

  • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening.

   

 • • Minimaal 2 activiteiten door het international office organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden;

  • Minimaal 25 afzonderlijke internationale projecten of uitwisselingen van vrijwilligersorganisaties uit Deventer uitvoeren, met ondersteuning vanuit de subsidieregeling “activiteiten internationale samenwerking”;

  • Minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter organiseren, waaronder het evenement Deventer Wereldstad.

   

   

 • • Het voeren van regie op de gemeentebrede programma’s en opgaven;

  • Procesregie op verkenningen en innovatie;

  • Procesregie op (bovengemeentelijke) strategische partnerschappen en coalities in regie, landelijk en Europees.

   

Gerelateerde informatie

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten9.99610.40210.20010.1729.949
Baten2.2642.8962.7402.6902.690
Saldo-7.732-7.506-7.460-7.482-7.259

Toelichting

Lasten

De teammanagers zijn uit de apparaatslasten van de producten in 2017 gehaald en centraal geplaatst waardoor de lasten worden verlaagd (-€140.000).
De stijging van de lasten 2017 t.o.v. 2016 wordt m.n. veroorzaakt door:

 • Burgerzaken: Hogere afdracht leges ivm aantal lD kaarten. Ook is er een wisselend patroon te zien in de jaren verband houdende met verkiezingen.
 • Technische wijzigingen: Volgens de BBV richtlijnen is een aantal lasten van de kostenplaats overgebracht naar het product (€550.000) (dit is vnl. bij Belasting (product 304) te zien)
 • De griffie is tijdelijk (voor de periode van 2 jaar) uitgebreid met 1 fte.

Baten

De stijging van de baten in 2017 t.o.v. 2016 wordt met name veroorzaakt door een verhoging van de inkomsten van het team Kennis en Verkenning. Dit in het kader van de invulling van de taakstelling Bedrijfsvoering.

Technische wijziging: Bij product Belastingen zijn in 2017 inkomsten (€716.000) opgenomen uit gemeente Olst-Wijhe en Raalte die voorheen op de kostenplaats stonden.

Voorzieningen

(bedragen × €1.000)

2017201820192020
Uitgaven t.l.v. voorzieningen288288288288
Inkomsten t.g.v. voorzieningen357358359361
Saldo69707273

Toelichting

Inkomsten

 • Storting in voorziening wethouders pensioenen.

Gerelateerde informatie

Verbonden Partijen

GR Regio Stedendriehoek

Gerelateerde informatie