Openbare orde en veiligheid

Omschrijving

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat en voetbalvandalisme. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen en ook daarbuiten essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale danwel landelijke prioriteiten. Het beïnvloedingsmechanisme op de beleving van veiligheid in de gemeenschap kent beperkingen Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Vanuit het programma leveren we een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in zowel beleidsterreinen en netwerkverbanden.

Actuele beleidscontext

Het komende jaar willen wij de veiligheid in Deventer verder vergroten door de maatregelen zoals opgenomen in de beleidsvisie veiligheid 2015-2018 en de voortgangsrapportage veiligheid 2016 uit te voeren. Belangrijke onderdelen daarbij zijn:

 • Onze bijdrage leveren aan een integrale, regionale  aanpak van drugscriminaliteit, mensenhandel, outlaw motorclubs en huiselijk geweld;
 • Het tegengaan van ondermijning en de verwevenheid van onderwereld en bovenwereld (faciliterende overheid) te doorbreken;
 • Realiseren en operationaliseren van een plan van aanpak verwarde personen.  
 • Voorkomen/tegengaan radicalisering en diverde vormen van polarisering;
 • Verder terugdringen van onveiligheidsgevoelens bij burgers door gecoordineerde en creatieve aanpak in onder meer via ingrepen in de leefomgeving
 • Veiligheid dicht bij de burger door wijkgebonden politiezorg en een toegankelijke wijkagent.
 • Realiseren integraal handhavingsbeleid, waarbij wij een grotere maatschappelijke participatie nastreven op totstandkoming en uitvoering handhaving(sprioriteiten)
 • Aanpak van extreme vormen van overlast waar onder voetbalgerelateerd.

Naast deze focus zullen wij vanuit het programma werken aan de uitvoering van de prioriteiten uit:

 • Beleidsplan veiligheidsregio
 • Meerjaren beleidsstrategie politie Oost Nederland

 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Tegengaan mensenhandel en verbetering positie prostituees.

 • Prostitutie- en mensenhandelbeleid is actueel en in uitvoering. Deelname aan regionale expertgroep mensenhandel Oost Nederland.

  €10.000

 • Het aantal geregistreerde misdrijven blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 6502 of minder).

 • Met burgers, ondernemers en veiligheidspartners afspraken maken en uitvoeren van een groot aantal geprioriteerde onderwerpen binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

  €10.000

 • Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied.

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw- en brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden.

  €160.000

 • Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen.

  Het aantal winkeldiefstallen is lager dan 2012 te weten 324.

  Het aantal inbraken/diefstal bedrijven is lager dan 2012 te weten 90.

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  €50.000

 • 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

 • Adequate vergunningverlening en advisering. Alle handhavingarrangementen zijn actueel en in uitvoering.

  €10.000

 • Bestrijden van georganiseerde criminaliteit en integriteitbewaking openbaar bestuur.

 • De beleidsregels Bibob zijn actueel. Het toetsen van aanvragen om vergunningen/subsidies/aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de Bibob vallen. Ter voorkoming van ondermijning wordt de bestuurlijke of geïntegreerde aanpak toegepast.

  €70.000

 • Bestrijden van gewelddadig radicalisme.

 • Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroegsignalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

  €10.000

 • Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit: Aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2015 (537).

 • Elke risicojongere bekend binnen het netwerk, wordt in net Justitieel Overleg Risicojongeren (JOR) danwel in het Jeugdnetwerk besproken en krijgt een plan van aanpak. Aanpak overlastgevende groepen vindt plaats binnen de jeugdnetwerken.

  €10.000

 • Het aantal E33 meldingen bij politie (meldingen verwarde personen) blijft stabiel ten opzichte van 2016).

 • Voor elke persoon met risicovol verward gedrag is een plan van aanpak. De keten van vroegsignalering naar curatie/represssie is gesloten. De sluitende aanpak verwarde personen is vastgesteld.

  €10.000

 • Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding.

 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken. Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

  €6,75 miljoen

 • Stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen van huiselijk geweld slachtoffers.

 • Voor iedere melding die door het Steunpunt Huiselijk Geweld is doorgezet naar het lokale team huiselijk geweld (BZT), is een plan van aanpak gemaakt.

  €5.000

 • Het aantal verwijzingen Halt per10.000 inwoners blijft gelijk of groter dan in 2014 (te weten 117,7).

 • We maken met politie prestatieafspraken met betrekking tot toewijzingen op de specifieke gebieden waar HALT kan worden toegepast.

  €5.000

 • Het aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 0.6).

 • Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering. Voor iedere risicojongere wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

  €10.000

 • Het aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten  3,1).

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  €50.000

 • Het aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 7,3).

 • Het toepassen van specifieke keurmerken zoals Veilig uitgaan, Veilig ondernemen en de aanpak Huiselijk geweld.

  €5.000

 • Het aantal diefstallen uit woningen per 1000 blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten 4,5).

 • Gestandaardiseerde procedure na een poging tot inbraak gecombineerd met een gebiedsgerichte preventie.

  €5.000

 • Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten 7,4).

 • Een vraag gestuurde inzet van toezicht en politie gecombineerd met een pilot ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

  €20.000

 • Tegengaan mensenhandel en verbetering positie prostituees.

 • Het aantal geregistreerde misdrijven blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 6502 of minder).

 • Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied.

 • Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen.

  Het aantal winkeldiefstallen is lager dan 2012 te weten 324.

  Het aantal inbraken/diefstal bedrijven is lager dan 2012 te weten 90.

 • 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

 • Bestrijden van georganiseerde criminaliteit en integriteitbewaking openbaar bestuur.

 • Bestrijden van gewelddadig radicalisme.

 • Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit: Aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2015 (537).

 • Het aantal E33 meldingen bij politie (meldingen verwarde personen) blijft stabiel ten opzichte van 2016).

 • Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding.

 • Stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen van huiselijk geweld slachtoffers.

 • Het aantal verwijzingen Halt per10.000 inwoners blijft gelijk of groter dan in 2014 (te weten 117,7).

 • Het aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 0.6).

 • Het aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten  3,1).

 • Het aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan in 2014 (te weten 7,3).

 • Het aantal diefstallen uit woningen per 1000 blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten 4,5).

 • Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners blijft gelijk of lager dan 2014 (te weten 7,4).

 • Prostitutie- en mensenhandelbeleid is actueel en in uitvoering. Deelname aan regionale expertgroep mensenhandel Oost Nederland.

  €10.000

 • Met burgers, ondernemers en veiligheidspartners afspraken maken en uitvoeren van een groot aantal geprioriteerde onderwerpen binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

  €10.000

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw- en brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden.

  €160.000

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  €50.000

 • Adequate vergunningverlening en advisering. Alle handhavingarrangementen zijn actueel en in uitvoering.

  €10.000

 • De beleidsregels Bibob zijn actueel. Het toetsen van aanvragen om vergunningen/subsidies/aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de Bibob vallen. Ter voorkoming van ondermijning wordt de bestuurlijke of geïntegreerde aanpak toegepast.

  €70.000

 • Zowel lokaal, regionaal als landelijk organiseren wij samen met betrokken partners de vroegsignalering en aanpak van radicalisering. Dreigende situaties rond radicalisering worden doorgeleid naar de regionale casustafel.

  €10.000

 • Elke risicojongere bekend binnen het netwerk, wordt in net Justitieel Overleg Risicojongeren (JOR) danwel in het Jeugdnetwerk besproken en krijgt een plan van aanpak. Aanpak overlastgevende groepen vindt plaats binnen de jeugdnetwerken.

  €10.000

 • Voor elke persoon met risicovol verward gedrag is een plan van aanpak. De keten van vroegsignalering naar curatie/represssie is gesloten. De sluitende aanpak verwarde personen is vastgesteld.

  €10.000

 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken. Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

  €6,75 miljoen

 • Voor iedere melding die door het Steunpunt Huiselijk Geweld is doorgezet naar het lokale team huiselijk geweld (BZT), is een plan van aanpak gemaakt.

  €5.000

 • We maken met politie prestatieafspraken met betrekking tot toewijzingen op de specifieke gebieden waar HALT kan worden toegepast.

  €5.000

 • Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering. Voor iedere risicojongere wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

  €10.000

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  €50.000

 • Het toepassen van specifieke keurmerken zoals Veilig uitgaan, Veilig ondernemen en de aanpak Huiselijk geweld.

  €5.000

 • Gestandaardiseerde procedure na een poging tot inbraak gecombineerd met een gebiedsgerichte preventie.

  €5.000

 • Een vraag gestuurde inzet van toezicht en politie gecombineerd met een pilot ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

  €20.000

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Openbare orde en veiligheid

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Bron

6

Veiligheid

Verwijzingen Halt

117,70

Aantal per 1.000 inwoners

Bureau Halt

7

Veiligheid

Harde kern jongeren

0,60

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

8

Veiligheid

Winkeldiefstallen

2,60

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

9

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

56,50

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

10

Veiligheid

Diefstallen uit woning

2,50

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

11

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

6,40

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten9.0788.9808.9048.8758.875
Baten555559559559559
Saldo-8.522-8.421-8.344-8.315-8.315

Toelichting

Lasten

De lagere lasten houden verband met aflopende budgetten voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet (30) en dalende huisvestingslasten (150) voor stadstoezicht in verband met de verhuizing naar het stadhuis.

Baten

Geen materiële afwijkingen.

Verbonden Partijen

GR Veiligheidsregio IJsselland