Jeugd en onderwijs

Omschrijving

De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer kunnen van hun jeugd genieten. Daarnaast ondersteunen we jongeren waar nodig op hun weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Als gemeente vervullen we daarin wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen. Organisaties in de stad werken samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.

Basisdocumenten zijn:

 • Visie van wieg naar werk 1.0., 2.0, 3.0 en  4.0
 • Lokale Educatieve Agenda 2016-2020
 • Beleidsvisie Brede School Nieuwe Stijl
 • Plan van aanpak ‘Sluitende aanpak jongeren’
 • Beleidsplan Wet OKE en VVE
 • Het normale leven versterken (preventie)
Actuele beleidscontext

De transformatie in het sociaal domein geven wij vorm met onze maatschappelijke partners (burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven). Wij hebben als gemeente een belangrijke, maar complexe rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. Het Rijk heeft deze taken bewust bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Vanuit de veronderstelling dat door deze taken dicht bij de mensen waar het om gaat te organiseren dit beter en met minder geld uitgevoerd kan worden. Inwoners van de gemeente zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en welbevinden, de gemeente in haar nieuwe rol kan slechts faciliteren en ondersteunen. Enerzijds wordt verwacht dat de gemeente burgers de ruimte geeft en loslaat, maar anderzijds ook inhoudelijke kaders stellen, stimuleren en belemmeringen wegnemen.

Door de opgaven in het sociale domein in samenhang uit te voeren komen we tot integrale ondersteuning. Dit leidt tot efficiencyvoordelen en hogere effectiviteit van de ondersteuning, omdat we zo ontschotten en afstemmingsproblemen voorkomen. Afspraken en werkprocessen moeten zodanig worden ingericht dat verbinden en samenwerken wordt bevorderd. De rollen in de samenwerking moeten helder zijn. En samenwerking vraagt ook om specifieke competenties, houding en gedrag. Vanuit de opgave “samenhang versterken en verbinden komen we tot de volgende deelopgaven:

Toegang tot zorg, werk en ondersteuning verbeteren

Onderzocht wordt hoe de toegang (zorg, jeugd en werk) nog beter en slimmer ingericht kan worden. Mogelijk heeft dit tot gevolg dat in de toekomst er één gezamenlijke toegang is. We geven professionals de ruimte en het vertrouwen om te handelen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben keuzemogelijkheden en er is ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders.

Preventie, innovatie en efficiency

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de burgers c.q. ouders/verzorgers zelf: er wordt uitgegaan van de eigen kracht van burgers. Waar deze ontbreekt of waar men er niet uitkomt op basis van eigen kracht kan men uiteraard rekenen op ondersteuning. Bij het professionele veld gaat om het vroegtijdig signaleren van problemen. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden en worden kostenbesparingen op de langere termijn gerealiseerd. Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van burgers organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gedachte. Preventie en laagdrempelige zorg zijn daarbij een randvoorwaarden. Zwaardere zorg en ondersteuning zijn maatwerk en beschikbaar waar nodig wanneer een voorliggende voorziening, algemene/collectieve voorziening niet voldoet.

Omdat preventie in het gehele sociale domein maar ook in andere domeinen (fysieke domein bijvoorbeeld) terugkomt wordt hier in een gemeente brede opgave aan gewerkt.

Doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein als verantwoordings- en sturingsinstrument

De Monitor Sociaal Domein is in ontwikkeling en is als aparte opgave geformuleerd. Met de gemeenteraad is afgesproken dat elk half jaar een monitor wordt aangeboden aan de raad. In de monitor zijn de bestuurlijke en politieke sturingsinformatie opgenomen.

In de opgave doorontwikkeling monitor sociaal domein komen o.a. de volgende onderdelen aan de orde:

 • Doorontwikkeling van de sturing op inhoudelijke risico’s in de 3D;
 • Ontwikkelen van een verantwoordings- en sturingsinstrument ten behoeve van college, raad en partners;
 • Met behulp van deze analyses data genereren met trends en ontwikkelingen in het sociale domein op de langere termijn.

 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het organiseren van de lokale toegang middels gezinscoaches, medewerkers van het gespecialiseerd ambulant team en de functie AMHK.

   

  Alle Deventenaren die een meervoudige ondersteuningsvraag hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden, weten de weg naar de toegang te vinden ( gezinscoaches).

 • Er worden 3000 familiegroepsplannen afgegeven door het team gezinscoaches.

  €2.153.000

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen Jeugd door sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

 • Het meten van de inzet van Eigen Kracht als onderdeel van het familiegroepsplan wordt door KV in 2017 ontwikkeld.

   

 • Een indicator om het welbevinden van jeugd en jongeren te meten wordt door KV in 2017 ontwikkeld.

   

 • Lokale Educatieve Agenda: Gemeente en Onderwijs werken samen zodat kinderen in Deventer zich goed kunnen ontplooien.

 • In de Agenda zijn 13 doelstellingen geformuleerd die uitgewerkt worden door werkgroepen. Het LEA geeft sturing aan de werkgroepen  Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda 2016-2020: bijv een werkgroep die afstemt welke taken onder passend onderwijs vallen en welke taken onder de jeugdwet.

   

 • Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning aangeboden (via o.a. het CJG).

 • Laagdrempelige opvoedondersteuning wordt geboden via Consultatie bureaus, website met informatie en waar vragen gesteld kunnen worden en een telefoonlijn.

  €648.000

 • Alle scholen in het primair onderwijs zijn adequaat gehuisvest.

 • Binnen het bestaande huisvestingbudget:

  • Mede uitvoering te geven aan de herschikking van schoolgebouwen voortkomend uit de door de schoolbesturen opgestelde scholenvisie/spreidingsplan zodat de leegstand in lokalen verder wordt teruggebracht;

  • Mede uitvoering te geven aan de verbetering van de huisvesting van het vmbo van het Etty Hillesum Lyceum.

  €8.290.000

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie: Conform wetgeving  kinderen met een onderwijsachterstand vroegtijdig signaleren en achterstand bestrijden.

 • Peuters met een geïndiceerde achterstand signaleren, toeleiden, plaatsen, achterstanden verminderen  en via een warme overdracht bieden van VVE in  lijn van de rijks VVE-bestuursafspraken:

  Kwantitatief:

  • 100% bereik (GGD, VVE-toeleiders en kindercentra);

  • 92% daadwerkelijke plaatsing op LRKP-kindercentra;

  • Bereik van gemiddeld: 435 VVE-peuters;

  • Bereik van gemiddeld: 100 leerlingen.

   

  Kwalitatief:

  • Geplaatste peuters realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde.

  €2.830.000

 • Toezicht kwaliteit kinderopvang: Conform de Wet Oke toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouder(bureau).

 • Toezicht is zodanig georganiseerd dat de gemeente de A-status handhaaft.

  €190.000

 • Peuterspelen: Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor kinderen van 2 en 3 jaar waarbij de ouders geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag, binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer.

 • Gemiddeld 150 kinderen maken gebruik van een kindplek.

  €419.000

 • Aan alle jongeren wordt ambulant en locatie gebonden kinder- en jongerenwerk aangeboden.

 • • Faciliteren van 5 accommodaties voor jongeren;

  • In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk;

  • Beheer en coördinatie mobiele ontmoetingsplek;

  • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken/dorpen.

   

  €1.703.000

 • Faciliteren van de brede scholen en combinatiefunctionarissen .

 • Binnen het beschikbaar gestelde budget worden de combinatiefunctionarissen gefinancierd.

  €475.000

 • Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 • Gemiddeld 1400 jeugdigen maken gebruik van een maatwerkvoorziening Jeugdhulp.

  €21.880.000

 • De cliënten ervaren de jeugdzorg met het waarderingscijfer (PM tot nulmeting)

   

 • Sluitende aanpak: Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’.

 • Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt 80  trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang naar het mbo en de arbeidsmarkt.

   

 • Uitvoering meldingen leerplicht.

 • • max. 2 op 1.000 leerlingen krijgt te maken met absoluut verzuim;

  • max. 55 op de 1.000 leerlingen krijgt te maken met relatief verzuim;

  • max. 3% van de jongeren verlaat voortijdig het onderwijs

  €579.000

 • Uitvoering leerlingenvervoer.

 • 120 leerlingen vervoeren op basis van de verordening binnen Deventer.

  €217.000

 • 200 leerlingen vervoeren op basis van de verordening buiten Deventer.

  €965.000

 • Het organiseren van de lokale toegang middels gezinscoaches, medewerkers van het gespecialiseerd ambulant team en de functie AMHK.

   

  Alle Deventenaren die een meervoudige ondersteuningsvraag hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden, weten de weg naar de toegang te vinden ( gezinscoaches).

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen Jeugd door sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

 • Lokale Educatieve Agenda: Gemeente en Onderwijs werken samen zodat kinderen in Deventer zich goed kunnen ontplooien.

 • Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning aangeboden (via o.a. het CJG).

 • Alle scholen in het primair onderwijs zijn adequaat gehuisvest.

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie: Conform wetgeving  kinderen met een onderwijsachterstand vroegtijdig signaleren en achterstand bestrijden.

 • Toezicht kwaliteit kinderopvang: Conform de Wet Oke toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouder(bureau).

 • Peuterspelen: Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor kinderen van 2 en 3 jaar waarbij de ouders geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag, binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer.

 • Aan alle jongeren wordt ambulant en locatie gebonden kinder- en jongerenwerk aangeboden.

 • Faciliteren van de brede scholen en combinatiefunctionarissen .

 • Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 • Sluitende aanpak: Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’.

 • Uitvoering meldingen leerplicht.

 • Uitvoering leerlingenvervoer.

 • Er worden 3000 familiegroepsplannen afgegeven door het team gezinscoaches.

  €2.153.000

 • Het meten van de inzet van Eigen Kracht als onderdeel van het familiegroepsplan wordt door KV in 2017 ontwikkeld.

   

 • Een indicator om het welbevinden van jeugd en jongeren te meten wordt door KV in 2017 ontwikkeld.

   

 • In de Agenda zijn 13 doelstellingen geformuleerd die uitgewerkt worden door werkgroepen. Het LEA geeft sturing aan de werkgroepen  Uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda 2016-2020: bijv een werkgroep die afstemt welke taken onder passend onderwijs vallen en welke taken onder de jeugdwet.

   

 • Laagdrempelige opvoedondersteuning wordt geboden via Consultatie bureaus, website met informatie en waar vragen gesteld kunnen worden en een telefoonlijn.

  €648.000

 • Binnen het bestaande huisvestingbudget:

  • Mede uitvoering te geven aan de herschikking van schoolgebouwen voortkomend uit de door de schoolbesturen opgestelde scholenvisie/spreidingsplan zodat de leegstand in lokalen verder wordt teruggebracht;

  • Mede uitvoering te geven aan de verbetering van de huisvesting van het vmbo van het Etty Hillesum Lyceum.

  €8.290.000

 • Peuters met een geïndiceerde achterstand signaleren, toeleiden, plaatsen, achterstanden verminderen  en via een warme overdracht bieden van VVE in  lijn van de rijks VVE-bestuursafspraken:

  Kwantitatief:

  • 100% bereik (GGD, VVE-toeleiders en kindercentra);

  • 92% daadwerkelijke plaatsing op LRKP-kindercentra;

  • Bereik van gemiddeld: 435 VVE-peuters;

  • Bereik van gemiddeld: 100 leerlingen.

   

  Kwalitatief:

  • Geplaatste peuters realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde.

  €2.830.000

 • Toezicht is zodanig georganiseerd dat de gemeente de A-status handhaaft.

  €190.000

 • Gemiddeld 150 kinderen maken gebruik van een kindplek.

  €419.000

 • • Faciliteren van 5 accommodaties voor jongeren;

  • In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk;

  • Beheer en coördinatie mobiele ontmoetingsplek;

  • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken/dorpen.

   

  €1.703.000

 • Binnen het beschikbaar gestelde budget worden de combinatiefunctionarissen gefinancierd.

  €475.000

 • Gemiddeld 1400 jeugdigen maken gebruik van een maatwerkvoorziening Jeugdhulp.

  €21.880.000

 • De cliënten ervaren de jeugdzorg met het waarderingscijfer (PM tot nulmeting)

   

 • Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt 80  trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang naar het mbo en de arbeidsmarkt.

   

 • • max. 2 op 1.000 leerlingen krijgt te maken met absoluut verzuim;

  • max. 55 op de 1.000 leerlingen krijgt te maken met relatief verzuim;

  • max. 3% van de jongeren verlaat voortijdig het onderwijs

  €579.000

 • 120 leerlingen vervoeren op basis van de verordening binnen Deventer.

  €217.000

 • 200 leerlingen vervoeren op basis van de verordening buiten Deventer.

  €965.000

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Jeugd en onderwijs

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Bron

17

Onderwijs

Absoluut verzuim

1

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

18

Onderwijs

Relatief verzuim

55

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

19

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

4

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

DUO

22

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

3,21

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

23

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

5,34

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

25

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

11,84

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

29

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

11,40

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

30

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

1,30

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

31

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

0,50

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten43.97540.99738.57838.49238.379
Baten5.0913.372542642642
Saldo-38.884-37.625-38.035-37.850-37.737

Toelichting

Lasten

De daling van de lasten houdt verband met de budgetoverheveling van €1,5 miljoen van de niet bestede middelen Onderwijsachtenstandenbeleid (VVE) naar 2016. De daling wordt verder veroorzaakt doordat tijdelijke projecten Wieg naar Werk en 1000 Jongerenplan in 2016 eindigen (293), door de extra kosten voor Jeugdhulp in 2016 gedekt uit de reserve sociaal domein (504) en door invulling van de taakstelling onderwijshuisvesting, verlaging CJG gelden en beëindiging huurcontracten (648).

Baten

De daling van de baten houdt verband met de budgetoverheveling van €1,5 miljoen van de niet bestede middelen Onderwijsachtenstandenbeleid (VVE) naar 2016. De daling wordt verder veroorzaakt doordat tijdelijke projecten Wieg naar Werk en 1000 Jongerenplan in 2016 eindigen (215)

Verbonden Partijen

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland