Bijlagen

  • 1. Resultaatbestemming
  • 2. Overzicht reserves en voorzieningen
  • 3. Overzicht van baten en lasten per programma
  • 4. Onderbouwingen en uitgangspunten
  • 5. Mutaties algemene uitkering gemeentefonds
  • 6. Incidentele baten en lasten
  • 7. Staat van subsidies
  • 8. Beleidskaders
  • 9. Overzicht van baten en lasten per taakveld
  • 10. Afkortingen en begrippen