Milieu

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

Actuele beleidscontext

Op gebied van afval wordt het Grondstoffenplan 2015-2020 uitgevoerd, dat de de vervolgstappen bevat op het in 2013 ingevoerde Diftarsysteem en zal leiden tot verdere verlaging van de hoeveelheid restafval. Op gebied van bodem vormt het Convenant 2016-2020 tussen VNG, IPO, VNG en UvW de leidraad. Het kader voor geluid wordt gevormd door de Wet Geluidhinder die afgelopen jaren is vernieuwd onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid).

Vrijwel alle milieuwetgeving zal worden opgenomen in de Omgevingswet. In een aantal gevallen, zoals bodem, wordt gecombineerd met een ingrijpende stelselwijziging. In andere gevallen blijft het beleid in essentie ongewijzigd.

Voor duurzaamheid is het het wat en hoe vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Duurzame Energie (2011-2018). De energietransitiekoers krijgt steeds meer vorm in publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) tussen burgers, bedrijfsleven, (kennis)instellingen maatschappelijke organisaties en (mede)overheden. Het in 2015 gestarte proces rondom de Strategische Raadsagenda Duurzaamheid sluit hierop aan.

Bij Vergunningen, Toezicht en Handhaving speelt de ontwikkeling van de Omgevingsdienst. In de nieuwe VTH-wet is bepaald dat gemeenten verplicht zijn om het Basispakket aan milieutaken onder te brengen in de Openbaar Lichaam in een Gemeenschappelijke Regeling. De Omgevingsdienst IJsselland moet 1 januari 2018 operationeel zijn.

Een specifiek onderwerp waar komende jaren aandacht voor wordt gevraagd is asbest. De wetgever heeft bepaald dat alle asbestdaken per 2024 gesaneerd moeten zijn. De provincie verwacht hierbij een stevige inzet van gemeenten. Op dit moment heeft Deventer daar middelen noch personeel voor beschikbaar.

Overige relevante beleidskaders zijn: herziene kader Externe Veiligheid, Basisnet Spoor, Werkwijze Ecologie, Europese normen voor Luchtkwaliteit, Verdrag van Aarhus betreffende informatie, inspraak en besluitvorming inzake milieuaangelegenheden.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 120 kg naar minder dan 100 kg tussen 2015 en 2018 en naar 25 kg in 2030.

 • Verdere verlaging gf-fractie in restafval.

   

 • Pilot nieuwe beloningsysteem flesjes blikjes.

   

 • In 2017 zijn  er geen humane risico’s als gevolg van bodemverontreiniging en wordt de aanpak van locaties met verspreidings- en ecologische risico’s vastgesteld.

 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer wordt uitgevoerd.

  €500.000

 • Locaties met verspreidings- en ecologische risico’s worden onderzocht.

  zie prestatie Gebiedsgericht grondwaterbeheer

 • Vermindering van geluidsoverlast in 300 woningen langs wegen.

 • Geluidsaneringsprojecten Pothoofd, Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o. zijn afgerond.

  €432.000

 • Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg worden voorbereid na afronding van bovenstaande drie projecten.

  zie prestatie Uitvoering geluidsaneringsprojecten

 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030.

  Daartoe moet de CO2-productie in 2016 2% zijn gedaald ten opzichte van 2016.

 • Inwoners en  bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden  gestimuleerd en gefaciliteerd. Prioriteiten daarbij zijn (obv de bestuursopdracht strategische raadsagenda):  verduurzamen bestaande woningbouw (o.m. woningabonnement),  duurzame mobiliteit en verduurzamling bedrijven en bedrijventerreinen (procesinnovatie, opwek, besparing, restwarmte).

  €40.000

 • Er zijn geen structurele overtredingen van wetgeving op gebied van  externe veiligheid,  luchtkwaliteit, geur, ecologie, zwerfdieren, geluid, bodem, straling, trillingen.

 • Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering zijn overtredingen van milieuwetgeving voorkomen en aangepakt.

  €1.600.000

 • Op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en straling zijn vanuit landelijke of Europese wetgeving kaders gesteld en bewaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen.

  zie prestatie Voorkomen van overtredingen

 • Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt over uitvoering van wettelijke taken dierenopvang.

  zie prestatie Voorkomen van overtredingen

 • Milieu-  en duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd door vergroting van betrokkenheid van (jonge) mensen bij de leefomgeving.

 • Natuur- , duurzaamheid- en milieueducatie is uitgevoerd door de Ulebelt.

  €393.000

 • De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt met meer dan 50.000 bezoekers het groene hart van de Vijfhoek.

  zie prestatie Natuur... is uitgevoerd door de Ulebelt

 • Groene gebiedsontwikkeling draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente.

 • Projecten Monding Schipbeek en Veenoord- en Teugse Kolk zijn afgerond.

  €20.000

 • Milieutaken worden (deels) uitgevoerd in Omgevingsdienst IJsselland waarvan de organisatievorm uiterlijk 2018 past in de landelijke regelgeving en gedragen wordt door alle gemeenten en de provincie.

 • Het bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst is vastgesteld en de organisatorische, formatieve en financiële gevolgen voor de gemeente is in beeld geberacht en vastgesteld.

  €100.000

 • Het percentage hernieuwbare elektriciteit stijgt van 1,8% in 2014 naar 3,0 % in 2017.

 • Inwoners en  bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden  gestimuleerd en gefaciliteerd. Prioriteiten daarbij zijn (obv de bestuursopdracht strategische raadsagenda):  verduurzamen bestaande woningbouw (o.m. woningabonnement),  duurzame mobiliteit en verduurzamling bedrijven en bedrijventerreinen (procesinnovatie, opwek, besparing, restwarmte).

  Vanuit budget Klimaat- en enegieneutraal

 • Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 120 kg naar minder dan 100 kg tussen 2015 en 2018 en naar 25 kg in 2030.

 • In 2017 zijn  er geen humane risico’s als gevolg van bodemverontreiniging en wordt de aanpak van locaties met verspreidings- en ecologische risico’s vastgesteld.

 • Vermindering van geluidsoverlast in 300 woningen langs wegen.

 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030.

  Daartoe moet de CO2-productie in 2016 2% zijn gedaald ten opzichte van 2016.

 • Er zijn geen structurele overtredingen van wetgeving op gebied van  externe veiligheid,  luchtkwaliteit, geur, ecologie, zwerfdieren, geluid, bodem, straling, trillingen.

 • Milieu-  en duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd door vergroting van betrokkenheid van (jonge) mensen bij de leefomgeving.

 • Groene gebiedsontwikkeling draagt bij aan een aantrekkelijke gemeente.

 • Milieutaken worden (deels) uitgevoerd in Omgevingsdienst IJsselland waarvan de organisatievorm uiterlijk 2018 past in de landelijke regelgeving en gedragen wordt door alle gemeenten en de provincie.

 • Het percentage hernieuwbare elektriciteit stijgt van 1,8% in 2014 naar 3,0 % in 2017.

 • Verdere verlaging gf-fractie in restafval.

   

 • Pilot nieuwe beloningsysteem flesjes blikjes.

   

 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer wordt uitgevoerd.

  €500.000

 • Locaties met verspreidings- en ecologische risico’s worden onderzocht.

  zie prestatie Gebiedsgericht grondwaterbeheer

 • Geluidsaneringsprojecten Pothoofd, Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o. zijn afgerond.

  €432.000

 • Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg worden voorbereid na afronding van bovenstaande drie projecten.

  zie prestatie Uitvoering geluidsaneringsprojecten

 • Inwoners en  bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden  gestimuleerd en gefaciliteerd. Prioriteiten daarbij zijn (obv de bestuursopdracht strategische raadsagenda):  verduurzamen bestaande woningbouw (o.m. woningabonnement),  duurzame mobiliteit en verduurzamling bedrijven en bedrijventerreinen (procesinnovatie, opwek, besparing, restwarmte).

  €40.000

 • Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering zijn overtredingen van milieuwetgeving voorkomen en aangepakt.

  €1.600.000

 • Op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en straling zijn vanuit landelijke of Europese wetgeving kaders gesteld en bewaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen.

  zie prestatie Voorkomen van overtredingen

 • Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt over uitvoering van wettelijke taken dierenopvang.

  zie prestatie Voorkomen van overtredingen

 • Natuur- , duurzaamheid- en milieueducatie is uitgevoerd door de Ulebelt.

  €393.000

 • De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt met meer dan 50.000 bezoekers het groene hart van de Vijfhoek.

  zie prestatie Natuur... is uitgevoerd door de Ulebelt

 • Projecten Monding Schipbeek en Veenoord- en Teugse Kolk zijn afgerond.

  €20.000

 • Het bedrijfsplan voor de Omgevingsdienst is vastgesteld en de organisatorische, formatieve en financiële gevolgen voor de gemeente is in beeld geberacht en vastgesteld.

  €100.000

 • Inwoners en  bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden  gestimuleerd en gefaciliteerd. Prioriteiten daarbij zijn (obv de bestuursopdracht strategische raadsagenda):  verduurzamen bestaande woningbouw (o.m. woningabonnement),  duurzame mobiliteit en verduurzamling bedrijven en bedrijventerreinen (procesinnovatie, opwek, besparing, restwarmte).

  Vanuit budget Klimaat- en enegieneutraal

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Milieu

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Bron

33

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

105

Kg/inwoner

CBS

34

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

1,80

%

RWS

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten17.24213.46212.42312.42312.403
Baten13.15911.87511.53211.53111.531
Saldo-4.082-1.587-892-892-872

Toelichting

Lasten

De daling van de lasten in 2017 houdt verband met lagere kosten voor afvalverwerker Circulus, de eenmalige bijdrage in de nieuwe Milieustraat en de fasering in bodem- en geluidsaneringen.

Baten

Lagere baten in verband met lagere opbrengst huishoudelijk afval en de provinciale bijdrage voor de Sanering van het terrein van de voormalige gasfabriek in 2016.

Verbonden Partijen

NV Vastgoed Milieucentrum Deventer
GR Omgevingsdienst IJsselland