Financiën van de gemeente Deventer

Voorwoord

Voorwoord

Sluitende begroting met extra inzet voor werk, zorg en openbare ruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft een structureel sluitende begroting 2017 - 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. De in de voorjaarsnota gepresenteerde heroverwegingen zijn daarin verwerkt.
De begroting is volledig digitaal beschikbaar.
Hoewel er in 2017 en 2018 nog niet veel geld beschikbaar is, stelt het college de raad voor om wel maatregelen te treffen die Deventer op sociaal en fysiek gebied leefbaar houden.

Werk en zorg

Het college wil met betrokken partijen aan de slag om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook werkt het college hard door aan de veranderingen in de(jeugd) zorg en ondersteuning, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor zorgvragers.

Openbare ruimte

Het college trekt meer geld uit voor onkruidbestrijding. Daarnaast experimenteert het college met inwoners en partijen hoe zij het gedrag van mensen kan beïnvloeden, zodat er geen extra toezicht nodig is op bijvoorbeeld zwerfafval.

Omgevingswet

Deventer loopt als pilotgemeente voorop met de inrichting en implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet maakt het college die regels eenvoudig en helder. De nieuwe wet biedt bovendien meer ruimte aan gewenste ontwikkelingen. Binnenkort presenteert het college een concept omgevingsvisie aan de raad.

Lokale heffingen en belastingen

De rioolheffing stijgt dit jaar met 1,8%. De afvalstoffenheffing daalt dit jaar met gemiddeld 0,9%. De OZB wordt volgens afspraak trendmatig verhoogd met 3%.