Leefomgeving

Omschrijving

Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken (“de gemeente regelt”). Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer.

Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. Hierin hebben wij een regulerende rol en nemen de opgave “de gemeente maakt mogelijk” mee.

Actuele beleidscontext

De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:

 1. Schoon, heel en veilig
 2. Bewuste inrichting
 3. Maximaal rendement
 4. Ruimte voor initiatief

Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces.


 • Doelstelling
 • Prestatie

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft gelijk.

  Indicator 1: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal van 10).

  Indicator 2: aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (nu 6,4; Nederland is 6,1).

 • In de openbare ruimte  zorgen wij voor regulier en klein onderhoud. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

  Voor de uitvoering van het groenonderhoud en  handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied zetten wij  zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Voor HGB wordt uitgegaan van een SR percentage groter dan 50%.

   

  €14,8 miljoen

 • Bij het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen, houden wij  rekening met ecologische aspecten en klimaatadaptatie.

  €5,4 miljoen (exploitatie);

  €0,70 miljoen (investering GRP);

  €0,66 miljoen (investering MJOP Brinkgreverweg);

  €0,15 miljoen (investering GRP klimaatadaptatie).

   

 • Wij voeren calamiteiten- en veiligheidsmaatregelen uit en houden een storingsdienst in stand.

  €0,9 miljoen

 • Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

  - Inspecties;

  - Storingsmeldingen;

  - Innen van parkeergelden en havengelden;

  - Gegevensbeheer (open data);

  - Exploitatiekosten (huur en energie);

  - Belastingen;

  - Toezicht.

  €2,6 miljoen

 • In 2017 wordt gestart met pilots voor de vernieuwende aanpak overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

  Hierbij zal samenwerking worden gezocht met andere partijen, waaronder Philips Lighting.

  €80.000

 • Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen mogelijk maakt blijft boven 75%.

 • Bij het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen, houden wij  rekening met ecologische aspecten en klimaatadaptatie.

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.

 • In 2017 wordt de verdubbeling van de Hanzeweg uitgevoerd.

  €2,8 miljoen

 • Wij zorgen voor het omgevingsmanagement, zodat ProRail de uitvoering kan starten in 2017.

  €0,6 miljoen

 • In 2017 gaat het hoofdcontract (Churchillplein) van de herinrichting Groene Wal in uitvoering.

  €2,4 miljoen

 • Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van Deventer stijgt naar 70%.

 • Opstart uitvoering raadsbesluit rondom fietsparkeren Binnenstad.

  €350.000

 • Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar 70%.

 • In 2017 gaat het hoofdcontract (Churchillplein) van de herinrichting Groene Wal in uitvoering.

  Zie verbeteren bereikbaarheid

 • In 2017 starten wij met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. Wij stemmen dit af met andere  ontwikkelingen in de binnenstad.

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • In 2017 wordt de renovatie van de Stadspoortgarage afgerond.

  €1,3 miljoen

 • In 2017 wordt de uitbreiding van het parkeren op de Worp in de Melksterweide gerealiseerd.

  €0,5 miljoen

 • In het MJOP-MIND 2017-2020 programmeren wij oplossingen voor knelpunten op hoofdwegen integraal.

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • Het jaarlijks aantal ernstige verkeersongevallen (opname in ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen daalt naar 120 in 2015.

  Indicator 2: % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (nu 7%)

  Indicator 3: % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser is (nu 10%)

 • In het MJOP-MIND 2017-2020 programmeren wij oplossingen voor knelpunten op hoofdwegen integraal.

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft gelijk.

  Indicator 1: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal van 10).

  Indicator 2: aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners (nu 6,4; Nederland is 6,1).

 • Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen mogelijk maakt blijft boven 75%.

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.

 • Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van Deventer stijgt naar 70%.

 • Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar 70%.

 • Het jaarlijks aantal ernstige verkeersongevallen (opname in ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen daalt naar 120 in 2015.

  Indicator 2: % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (nu 7%)

  Indicator 3: % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser is (nu 10%)

 • In de openbare ruimte  zorgen wij voor regulier en klein onderhoud. Wij verzorgen het technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).

  Voor de uitvoering van het groenonderhoud en  handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied zetten wij  zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Voor HGB wordt uitgegaan van een SR percentage groter dan 50%.

   

  €14,8 miljoen

 • Bij het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen, houden wij  rekening met ecologische aspecten en klimaatadaptatie.

  €5,4 miljoen (exploitatie);

  €0,70 miljoen (investering GRP);

  €0,66 miljoen (investering MJOP Brinkgreverweg);

  €0,15 miljoen (investering GRP klimaatadaptatie).

   

 • Wij voeren calamiteiten- en veiligheidsmaatregelen uit en houden een storingsdienst in stand.

  €0,9 miljoen

 • Wij voeren diverse (wettelijke) beheertaken uit, waaronder:

  - Inspecties;

  - Storingsmeldingen;

  - Innen van parkeergelden en havengelden;

  - Gegevensbeheer (open data);

  - Exploitatiekosten (huur en energie);

  - Belastingen;

  - Toezicht.

  €2,6 miljoen

 • In 2017 wordt gestart met pilots voor de vernieuwende aanpak overlast en ongewenst gedrag in de openbare ruimte.

  Hierbij zal samenwerking worden gezocht met andere partijen, waaronder Philips Lighting.

  €80.000

 • Bij het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen, houden wij  rekening met ecologische aspecten en klimaatadaptatie.

 • In 2017 wordt de verdubbeling van de Hanzeweg uitgevoerd.

  €2,8 miljoen

 • Wij zorgen voor het omgevingsmanagement, zodat ProRail de uitvoering kan starten in 2017.

  €0,6 miljoen

 • In 2017 gaat het hoofdcontract (Churchillplein) van de herinrichting Groene Wal in uitvoering.

  €2,4 miljoen

 • Opstart uitvoering raadsbesluit rondom fietsparkeren Binnenstad.

  €350.000

 • In 2017 gaat het hoofdcontract (Churchillplein) van de herinrichting Groene Wal in uitvoering.

  Zie verbeteren bereikbaarheid

 • In 2017 starten wij met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad. Wij stemmen dit af met andere  ontwikkelingen in de binnenstad.

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • In 2017 wordt de renovatie van de Stadspoortgarage afgerond.

  €1,3 miljoen

 • In 2017 wordt de uitbreiding van het parkeren op de Worp in de Melksterweide gerealiseerd.

  €0,5 miljoen

 • In het MJOP-MIND 2017-2020 programmeren wij oplossingen voor knelpunten op hoofdwegen integraal.

  Zie groot onderhoud en vervangingen

 • In het MJOP-MIND 2017-2020 programmeren wij oplossingen voor knelpunten op hoofdwegen integraal.

  Zie groot onderhoud en vervangingen

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Leefomgeving

Nummer

Taakveld

Naam

Waarde

Bron

12

Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

7

%

VeiligheidNL

13

Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

10

%

VeiligheidNL

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten36.40733.81133.57533.55533.494
Baten17.66614.06514.05914.04314.011
Saldo-18.741-19.746-19.516-19.511-19.483

Toelichting

Lasten

De lasten zijn in 2017 lager dan in 2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Gewijzigde BBV richtlijnen. Hierdoor wordt vanaf 2017 de verrekening tussen producten alleen nog aan de lastenkant begroot. Dus ook de baten die in 2016 nog als inkomsten werden begroot zijn vanaf 2017 als negatieve last begroot.
 • Eenmalige lasten in 2016 als gevolg van budgetoverheveling vanuit 2015. Maar ook investeringsbijdragen die via de exploitatie worden begroot.

De lagere lasten in 2018 t.o.v. 2017 heeft met name te maken met de incidentele lasten in 2017 waaronder de frictielasten voor speelplekken.

Baten

De baten zijn in 2017 lager dan in 2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Gewijzigde BBV richtlijnen. Hierdoor wordt vanaf 2017 de verrekening tussen producten alleen nog aan de lastenkant begroot. Dus ook de baten die in 2016 nog als inkomsten werden begroot zijn vanaf 2017 als negatieve last begroot.
 • Eenmalige baten in 2016 als gevolg van budgetoverheveling vanuit 2015. Maar ook investeringsbijdragen die via de exploitatie worden begroot.

Investeringen

(bedragen × €1.000)

2017

2018

2019

2020

Uitgaven t.l.v. investeringen

1.313

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-1.313

Toelichting

De raming heeft betrekking op de volgende investeringen:

 • Ontwikkeling Stationsomgeving
 • Investeringen riolering conform het GRP jaarschijf 2017

Verbonden Partijen

NV Centrumgarage Deventer
Het Groenbedrijf BV
Coöperatie ParkeerService u.a.