Doelen

Inleiding

In de programmabegroting worden de visie en ambities van het college van B&W gekoppeld aan concrete doelen. Waar maakt het college zich sterk voor? Of simpel gezegd: waar wordt het beschikbare geld de komende jaren voor begroot?

Prachtig en krachtig Deventer

Deventer is een bijzondere en aantrekkelijke gemeente. We zijn een stad met een diversiteit aan wijken, omringd door een prachtig buitengebied, levendige dorpen en veel bedrijvigheid. Enkele kenmerken:

 • Stedelijk en landelijk Deventer bieden veel keus in woon- en leefomgeving, voor nu en de toekomst;
 • De ligging aan de IJssel en de rijke historische binnenstad ademen nog altijd een vrijzinnige cultuur- en handelsgeest;
 • Evenementen in Deventer trekken een landelijk publiek;
 • De behapbare schaal van de gemeente zorgt voor een florerend netwerk van betrokken inwoners,  organisaties en bedrijven. Naast professionals zijn dat ook heel veel vrijwilligers;
 • De vele Hbo-studenten brengen kennis en verjonging naar Deventer;
 • Wijken van Deventer kennen een gemiddeld kleiner schaalniveau dan wijken in vergelijkbare steden. Hierdoor kunnen problemen, maar ook initiatieven en ontwikkelingen in woonwijken sneller worden gesignaleerd en aangepakt;
 • De landschappelijke structuur in het buitengebied, met sterke, gevarieerde dorpen en goede voorzieningen, biedt voorwaarden voor een economische en sociaal-culturele versterking van het platteland.

Onze doelen

Het zijn kenmerken waar we trots op zijn, die we willen behouden en verder uitbreiden. Aan de hand van welke doelen doen we dat?

 • Door bedrijvigheid te bevorderen. Hierbij staan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en goede bedrijventerreinen centraal. Wij stimuleren ondernemerschap en faciliteren initiatieven die bijdragen aan werkgelegenheid;
 • Door onze zorg voor optimale bereikbaarheid van stad en buitengebied;
 • Door het bevorderen van een evenwichtige en gevarieerde sociaal-demografische opbouw, het behoud van draagkrachtige huishoudens en het stimuleren van bevolkingsgroei, onder meer door een gevarieerd een aantrekkelijk aanbod in woonruimten;
 • Door de vele sterke culturele kanten van Deventer (monumenten, evenementen, toerisme in stad en buitengebied) te laten schitteren;
 • Door te werken aan een inclusieve samenleving; iedereen telt en doet mee;
 • Door het faciliteren van ontwikkelingen die bijdragen aan voldoende en passende werkgelegenheid. Bij een lerende en innoverende stad hoort ook sociaal ondernemerschap;
 • Door bewoners te blijven prikkelen actief mee te werken aan veilige, schone en prettige wijken, buurten en dorpen;
 • Door onze zorg vooral te richten op ‘voorkomen is beter dan genezen’. Het accent ligt op preventie;
 • Door te werken aan een duurzame sociale en fysieke ontwikkeling van Deventer, samen met bedrijfsleven, de Cleantech Regio en woningcorporaties. In 2030 willen we energieneutraal zijn;
 • Het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden voor jeugd en huishoudens/gezinnen.

Opgaven 2017-2020

Om deze doelen de komende 4 jaar (en verder) te behalen, zijn er talloze opgaven, ontwikkelingen en maatregelen.

Alles uitklappen
Meer ontwikkelruimte ondernemers

Ondernemers krijgen meer ruimte om te ondernemen. We stroomlijnen de gemeentelijke toetsing en hanteren heldere regels en, waar mogelijk, minder strakke kaders. De invoering van de Omgevingswet biedt daarbij volop kansen. Deventer is pilotgemeente en werkt nauw samen met het Living Lab (Saxion, bedrijfsleven). Samen met de Deventer Economische Alliantie (DKW, MKB, Parkmanagement) en de Kopgroep Economie en Arbeidsmarkt zetten we ons in voor het behouden, vernieuwen en uitbreiden van bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid.

Onze focus ligt op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. We willen bestaande bebouwing gebruiken voor nieuwe bedrijvigheid. Dat is de beste bestrijding tegen leegstand, werkloosheid en armoede. Daar willen we als gemeente op inzetten, met geld, advies en onze rol in talloze lokale en regionale netwerken.

Poort van Deventer

Een aansprekend voorbeeld van nieuwe bedrijvigheid is de ontwikkeling van de Poort van Deventer (van de Stadsentree A1 tot aan het Havenkwartier). Hier werken ondernemers, onderwijs en overheden nauw samen aan thema’s die raken aan open innovatie, duurzaamheid, technologie en kennis.

Havenkwartier

In het Havenkwartier willen we inzetten op uitbreiding, met nieuwe initiatieven aan de Industrieweg/Olafstraat.

Bedrijventerreinen

Zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor de verkoop van kavels, waarbij werkgelegenheid en duurzaamheid centraal staan.

Landelijk gebied

Samen met partners werken we aan een duurzame toekomst voor het agrarische en niet-agrarische bedrijfsleven. Ook hier kijken we hoe bestaande gebouwen kunnen inzetten om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.


Deventer binnen bereik

Een levendige, aantrekkelijke en ondernemende stad is een bereikbare stad. Daarom zetten we in op:

 • Verbreding A1;
 • Afronden stationsomgeving;
 • Opknappen Hanzetracé en Oostriktunnel;
 • Meer aandacht voor de milieuvriendelijke weggebruiker: de fietser. We ronden de snelfietsroute Deventer-Apeldoorn af en bij meerjarig onderhoud en nieuwe projecten geven we meer ruimte aan fietspaden/-stroken;
 • Inzetten op meer parkeerruimte op de Worp.

Daarnaast willen we mobiliteit in Deventer nadrukkelijk op de provinciale agenda zetten bij de herijking van het openbaar vervoer en leveren we een actieve bijdrage aan de discussie over het transport van gevaarlijke stoffen en goederenvervoer in Oost-Nederland.


Nieuwe en bestaande woningen

Voor de komende jaren gaan we uit van enkele honderden nieuwe woningen per jaar in Deventer. Net als voor ondernemers geldt ook bij wonen: waar het kan kijken we of bestaande bebouwing benut kan worden voor wonen.

Met woningcorporaties worden de prestatieafspraken nagekomen, inclusief de opgave voor extramurale zorg en huisvesting statushouders.


Sociaal domein: goede en beheersbare ondersteuning

Het sociale domein krijgt primair vorm op lokale schaal. Daarbij staat de vraag van de inwoner centraal. We blijven inwoners goede ondersteuning bieden en houden de kosten beheersbaar.

Waar inwoners zich niet zelf kunnen redden, helpt de gemeente met ondersteuning. We richten ons de komende jaren vooral op het versterken van de toegang tot de zorg, op het verder ontwikkelen van de gezinscoaches, Deventer Werktalent en de sociale teams.

1 huishouden, 1 regisseur, 1 plan

Door te investeren in het vroegtijdig signaleren van problemen, kan ondersteuning beter, sneller en effectiever worden geboden. Zo kunnen we op de langere termijn kosten besparen.

De aanwezigheid van een aantal zelfstandige spelers in de zorg (bijvoorbeeld een zelfstandig verzekeraar, ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, opleidingen) biedt kansen om Deventer als living lab neer te zetten in het brandpunt van innovatieve ontwikkelingen in de zorg.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Ons vrijwilligersbeleid is van cruciaal belang voor een gezonde en actieve samenleving. We bieden vrijwilligers goede ondersteuning. Ook mantelzorgers steken we een hart onder de riem, zodat zij niet te zwaar belast worden. En bovendien, door de inbreng van mantelzorgers verbetert de zorg. De gemeente ondersteunt daarom het werk van veel organisaties die mantelzorg ondersteunen en coördineren.

Gezond opgroeien, leren en leven

Samen met onze partners werken aan een gezonde omgeving en gezonde leefstijl voor iedereen. Daarom zorgen we voor een goede basisinfrastructuur van accommodaties en voorzieningen, zetten we in op sport en bewegen, een goed verenigingsleven en stimuleren we activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Werk verbindt

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in het afgelopen jaar toegenomen. Dit willen we keren. Werk (betaald of vrijwilligerswerk) is de belangrijkste vorm van meedoen in de samenleving. Met ondernemers en onderwijsinstellingen willen we daarom zo veel mogelijk mensen uit de bijstand aan het werk krijgen.

Minimabeleid

Met een goed minimabeleid ondersteunt Deventer de armste inwoners. We willen daarbij de nadruk leggen op het vroegtijdig voorkomen van armoede en schulden en het bieden van ondersteuning, zodat burgers zichzelf financieel kunnen blijven redden en mee doen in de maatschappij.


Duurzaam Deventer

Deventer werkt aan een schone, opgeruimde en duurzame gemeente. Een duurzaam Deventer wordt vanuit inwoners en bedrijfsleven gedragen. We zetten onder meer in op het verduurzamen van de woningvoorraad, op energiearme bedrijventerreinen, duurzame mobiliteit, innovatieve techniek en op het afkoppelen van hemelwater op de riolering. In 2030 willen we energieneutraal zijn.

Diftar werkt

Deventer is koploper in het scheiden van restafval. Sinds de invoering Diftar is de hoeveelheid restafval per Deventenaar enorm verminderd. Door een servicegericht ophaalsysteem, waarbij veel verschillende afvalstromen kosteloos kunnen worden aangeboden, wordt het scheiden van afval nog verder bevorderd.

Nieuwe milieustraat Westfalenstraat

Circulus-Berkel en Het Groenbedrijf willen zich samen vestigen op een nieuwe milieustraat aan de Westfalenstraat. Ook Het Goed krijgt daar een plek. Inwoners en bedrijven kunnen straks hun restafval, grondstoffen en herbruikbare goederen op één plek aanbieden.


Kunst en cultuur

Cultuur is van wezenlijk belang voor de aantrekkelijkheid van Deventer. Als onderdeel van een bredere binnenstadsontwikkeling wordt de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt en Filmtheater de Viking aan de Welle toegevoegd aan de voorzieningen. In 2017 willen we nieuw cultuurbeleid opstellen met de raad.

Deventer Verhaal

Deventer Verhaal maakt in 2016 een doorstart. In het meerjarenbeleidsplan zijn de ambities uit het richtingendocument en het ‘Bedrijfsplan Deventer Verhaal, erfgoed en meer’ (juli 2014) geoperationaliseerd. Deventer Verhaal is met de Athenaeumbibliotheek (Openbare Bibliotheek), het Historisch Archief (HCO) en andere erfgoedorganisaties het gezicht van het Deventer erfgoed.

Speelgoedcollectie

We geven samen met Deventer Verhaal uitvoering aan de besluiten van de raad over de permanente presentatie van de historische speelgoedcollectie.


Aantrekkelijk winkelgebied binnenstad

De aantrekkelijkheid van het winkelgebied in de binnenstad is van groot belang voor Deventer. Diverse ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor de detailhandel, het marktwezen en de horeca, vragen om een passend antwoord. Alleen door een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen blijft de binnenstad economisch levendig en houdt daarmee zijn aantrekkelijkheid.

Zorgen hebben we over de krimp in de detailhandel en de teruglopende bezoekersaantallen van de binnenstad. Stichting Binnenstadsmanagement heeft met veel energie nieuwe plannen gepresenteerd, die we serieus willen bekijken. Samen met alle partners en de gemeenteraad, die de binnenstad op de Strategische Raadsagenda heeft geplaatst, willen we komen tot een nieuwe agenda (met onder meer het nieuwe winkelen, nieuwe bezoeken, aanpak leegstand) voor de Deventer binnenstad in de komende jaren.


Innovatie werkwijzen in de openbare ruimte

Het wordt steeds duidelijker dat het beheer en de inrichting van de leefomgeving kan bijdragen aan andere doelstellingen van de gemeente, zoals het aantrekkelijk houden van de stad voor bezoekers, de sociale samenhang en gezond leven.

Deventer behoort tot de top van Nederland met betrekking tot nieuwe en innovatieve werkwijzen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om het verder ontwikkelen van onze meerjaren onderhoudsprogrammering, het sturen op beleving en het toepassen van nieuwe technologieën in de openbare ruimte.


Publieke dienstverlening

Gastvrij, vriendelijk, eenvoudig, duidelijk en snel: dat is dienstverlening in Deventer. En daar blijven we de komende jaren op inzetten. We hebben oog voor de verscheidenheid van mensen en hun vragen en we denken in mogelijkheden. Inwoners en ondernemers kiezen zelf op welke manier ze contact met ons hebben: telefonisch, via social media, thuis, digitaal of in het stadhuis. Zo staan we dicht bij de mensen.


Financiën

Het college presenteert wederom een structureel sluitende meerjarenbegroting 2017 – 2020.

Ambities en doelen worden onder meer bereikt door met meerdere partijen samen te werken en door slim te kijken of we middelen kunnen herschikken of bundelen. We willen het huishoudboekje ook in de toekomst op orde hebben, daarom worden bij deze begroting heroverwegingen gepresenteerd. Bij de Voorjaarsnota 2017 weten we meer over de ontwikkelingen in de zorg en bijstand en kunnen er mogelijk structureel middelen vrijgemaakt worden voor nieuw beleid.


Gemeentelijke organisatie van de toekomst

De samenleving verandert stevig en daarin veranderen de gemeente mee. De kern van ons werk blijft hetzelfde: werken aan de gemeenschap Deventer. Hoe we zaken oppakken, wordt niet meer bepaald door hoe wij ons als organisatie georganiseerd hebben. We keren het om. Hoe wij ons organiseren wordt bepaald door de opgaven in de gemeenschap, de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Dit vraagt om een flexibele organisatie.


Bestuurlijke vernieuwingen en burgerinitiatieven

We zetten bestuurlijke vernieuwing binnen de gemeente op vele fronten voort. Door te experimenteren, door vraaggericht te werken. Zo hoort het volgens ons in een bestuursstijl die steeds inspeelt op actuele ontwikkelingen en initiatieven.

We sluiten aan op de inhoud en de beleving van inwoners, op initiatieven in wijken en straten; van daaruit ontwikkelen we deze instrumenten, en niet andersom. Bovendien ligt onze prioriteit de komende periode op het verbeteren en vernieuwen van de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemerschap. Op allerlei beleidsterreinen onderstrepen wij de veranderende – bescheidener – taak van de overheid en het grote belang dat de samenleving zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt voor bepaalde maatschappelijke taken. Die samenleving mag dan ook rekenen op een overheid die burgers daarin met raad en daad en vanuit een positieve houding bijstaat.

We zetten daarom in op de ontwikkeling van onder meer buurtrechten, experimenten met regelvrije/regelluwe zones, het Loket van Mogelijkheden en het stimuleren van samenwerking breed in de Deventer samenleving via bijvoorbeeld een digitaal platform en open data.


Veilige samenleving vraagt om een goede balans

Het succes van een veilige samenleving ligt in de samenwerking met inwoners en bedrijven. We willen initiatieven bevorderen en ruimte geven voor dynamiek. Tegelijk waken we er voor dat deze niet leiden tot vormen van overlast. Die balans willen wij als voorbeeld borgen in onze nieuw evenementenbeleid, waarbij het draagvlak van de omgeving een belangrijk aspect is naast ruimte voor nieuwe evenementen.

Ook in andere sectoren zoals prostitutie, horeca en coffeeshops zien wij ontwikkelingen die steeds weer opnieuw vragen om een goede balans tussen ondernemerschap en bescherming van werknemers en/of bezoekers. Samenwerking met onder meer politie en belastingdienst biedt de mogelijkheid van een optimaal gebruik van wettelijke instrumenten om vormen van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Met corporaties en zorgpartners werken we samen om overlast in de woonomgeving tegen te gaan door het aanbieden van een combinatie van gerichte zorg en specifieke woonvormen. In deze samenwerkingen blijven we zoeken naar eigentijdse vormen van handhaving.