Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen staat. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomststelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • Financiering;
  • Onvoorzien en stelposten.

De Algemene dekkingsmiddelen omvat bijdragen aan de dekking van de lasten, zoals die opgenomen zijn in de programma’s (specificatie onder de producten 900 tot en met 906). Tevens zijn in de Algemene dekkingsmiddelen budgetten opgenomen, die om technische of beleidsmatige redenen zijn “gestald” in afwachting van nadere voorstellen (specificatie onder de producten 907 en 908). Tenslotte bevat de Algemene dekkingsmiddelen nog budgetten die niet zijn toe te rekenen aan één product (specificatie onder de producten 993 en 994).

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

20162017201820192020
Lasten4.165-1.5992.7243.3724.487
Baten207.653203.059205.830207.306208.771
Saldo203.488204.658203.107203.934204.284

Toelichting

Geen afwijkingen.

Voorzieningen

(bedragen × €1.000)

2017201820192020
Uitgaven t.l.v. voorzieningen0000
Inkomsten t.g.v. voorzieningen1.1871.2361.2611.286
Saldo1.1871.2361.2611.286

Toelichting

Geen afwijkingen.

Verbonden Partijen

Circulus Berkel BV
Enexis Holding NV
Bank Nederlandse Gemeenten NV
Vitens NV
Wadinko NV
Dataland BV
Coöperatie Dimpact ua
Vordering op Enexis BV
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Verkoop Vennootschap BV
CBL Vennootschap BV
CSV Amsterdam BV